logotyp
Login

Aktuálně

Výuka od 1.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Těmto dětem bude nadále poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

Informace o ošetřovném najdete např. ZDE. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Od pondělí 1.3.2021 je ukončena prezenční docházka i žáků 1. a 2. ročníku, v dalším období je nahrazena distančním vzděláváním. Děti s největší pravděpodobností nebudou minimálně tři týdny chodit do školy. Toto opatření bylo vyhlášeno  v rámci nouzového stavu.

VÝUKA

V týdnu od 1. března máme jarní prázdniny. Výuka neprobíhá.

V  týdnu od 8. března  se budou všichni žáci školy  vzdělávat online pomoci programu Microsoft Teams.

Děti si odnesly  domů všechny potřebné věci. Pokud bylo některé z dětí nemocné, či z jiného důvodu nebylo ve škole, budou věci k vyzvednutí na recepci školy v pracovní dny mezi 7:00 – 15:00.

Při potížích se školním účtem dítěte se obraťte na Mgr. Lucii Krauseovou (lucie.krauseova@zs-perina.cz).OBĚDY
Vzhledem k tomu, že probíhá distanční vzdělávání, mohou děti odebírat obědy  do nádob ve školní jídelně od 8. 3. 2021. Všichni žáci mají obědy odhlášené.  V případě, že chcete, aby si děti chodily do školy pro obědy, musíte je přihlásit u paní Mikolášové.


PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

V naší  škole bude dále probíhat péče o děti rodičů vyjmenovaných profesí. Pokud máte zájem o zařazení svého dítěte do péče a splňujete dané podmínky, můžete kontaktovat svého zaměstnavatele a ten vše zařídí na Magistrátě hlavního města Prahy. Prosím kontaktujte též ředitelku školy: reditelka@zs-perina.cz

O zařazení dětí do systému rozhoduje MHMP.
Péče bude zahájena v pondělí 1. 3. 2021 v 7:00

 Vzhledem k uzavření škol je uzavřen od 1. 3. 2021 také provoz školní družiny  i školního klubu.

UpozorŇuji všechny občany, že  po dobu nouzového stavu,  je  uzavřeno školní hřiště.
Prosím, dodržujte toto nařízení.

 Děkuji za pochopení

 

Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

                   Děkuji za pochopení.

                                                                Jarmila Pavlišová


INFORMACE - DŮLEŽITÉ

V současné době nám ve škole nefunguje internet - pracujeme na tom!! Někteří učitelé se zatím nebudou moci přihlašovat na výuku.
Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,vzhledem k současné epidemiologické situaci nelze schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků uskutečnit. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy  bude povoleno shromažďování více osob, připravili jsme pro Vás Virtuální prohlídku obou budov školy, viz záložka vpravo. 
Odpovědi na časté dotazy rodičů ohledně výukových metod.Jakou metodou je vyučováno čtení a psaní?

Analyticko-syntetickou  metodou.a

V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou (sluchová analýza = rozkládání; významná pro nácvik čtení a sluchová syntéza = skládání; významná pro nácvik psaní).

Tato metoda je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky a z hlásek a slabik pak synteticky skládaly slova. Děti se učí slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Při analyticko-syntetické metodě se učí číst i psát společně všechna čtyři písmena (malé tiskací, velké tiskací, malé psací a velké psací). 

Analyticko-syntetická metoda je obecně vhodná pro děti, které mají vůbec smysl pro analytické činnosti.

Nácvik výuky touto metodou probíhá ve třech etapách:

1. Období přípravných cviků na psaní, předslabikářové období

Představuje počátek výuky. Probíhá současně s přípravou na čtení. Nejdříve je nutné připravit ruku na psaní před samotným nácvikem. Rozvíjíme jemnou motoriku žáků.

2.  Období vlastního nácviku písma, slabikářové období

Přibližně po třech měsících by měly být děti připraveny na samotný nácvik písma. V této etapě se děti učí psát jednotlivé tvarové prvky písma, postupují od těch nejjednodušších ke složitějším. Nejdříve tvar píší ve větší velikosti, poté zmenšují. Musí dokázat co nejpřesněji dodržet nejen tvar písma, ale také jeho velikost, sklon, psát plynule, písmo rytmicky vyvážit. Výuka psaní je provázána s výukou čtení a postupem času začínají děti psát slabiky, slova a věty

3. Období zdokonalování rukopisu, poslabikářové období

 Tato fáze nastupuje poté, kdy děti mají probrána všechna písmena psací abecedy a upevněnou dovednost jejich psaní. Děti opakují probrané učivo, utvrzují své vědomostiV různých formách cvičení, vylepšují svůj rukopis, celkovou úpravnost. Neustále opravujeme sezení a držení těla při práci.

Děti jsou od začátku nácviku grafomotoriky vedeny k osvojování a dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků.

 Důležité při psaní:

 – správné držení těla

 – poloha dolních končetin

 – vzdálenost hlavy od papíru

 – držení psacího náčiní

 – relaxační cvičení mezi jednotlivými činnostmi

  

Jakou metodou je vyučována matematika?

Rozšířenější tradiční metodou. Máme za cíl naučit děti počítat.

Jedná se o tradiční metodu výuky matematiky se zapojením kritického myšlení a činnostního učení. Pro jednotlivé ročníky je učivo standardní. Metoda splňuje vzdělávací standardy a v učivu jsou zahrnuty zlomky i desetinná čísla. Netradičně je pojato učivo násobilky, kde se žáci učí zároveň násobky 2 a 4, 3 a 6, 5 a 10. Násobky 7, 8 a 9 se učí samostatně. Naším cílem je  naučit děti počítat.


Od kterého ročníku je zařazen cizí jazyk a informatika?

Anglický jazyk se žáci vyučují od 1. ročníku. V 1. – 2. ročníku ve dvouhodinové dotaci, od 3. ročníku ve tříhodinové dotaci. Druhý cizí jazyk si žáci vybírají od 6. ročníku, vyučuje se ve tříhodinové dotaci.

Výběr jazyků: francouzský jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk.


Jakou formou probíhá distanční výuka  při uzavření školy.

Výuka probíhá podle rozvrhu, který žáci dostali na začátku školního roku. Online výuka probíhá v Microsoft Teams.

V případě dalších dotazů, kontaktujete vedení školy mailem: reditelka@zs-perina.cz, kde uvedete své telefonní číslo a my se Vám ozveme.

 


Ostatní odpovědi jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

 

                                                                                                      Jarmila Pavlišová


Provoz školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vážení rodiče,
milé děti, 

MŠMT ČR nás dnes informovalo:
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 do 28. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

Ve škole  je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny zůstává i nadále v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny i nadále také zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole stále probíhá výuka žáků rodičů IZS a dalších určených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den a dětem hezké pololetní prázdniny.
                                                                                            Jarmila Pavlišová


Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky

Vážení rodiče a žáci,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby. Tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p


ONLINE KROUŽKY

Informace na našich stránkách:
   levá záložka - Kroužky jiné organizace - BERUKROUŽKY

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
milé děti, 

MŠMT ČR nás dnes informovalo:
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14 února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

Ve škole  je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny zůstává i nadále v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny i nadále také zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole stále probíhá výuka žáků rodičů IZS a dalších určených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den a dětem hezké pololetní prázdniny.
                                                                                            Jarmila Pavlišová
Informace k volbě povolání

Vážení rodiče,

milí  deváťáci,

v pátek 29. ledna 2021 budou pololetní prázdniny, tento den není online výuka.
Vzhledem k tomu, že k návratu dalších žáků do škol v příštím týdnu nedojde, mohou si rodiče nebo žáci 9. ročníku a rodiče nebo žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, vyzvednout přihlášky ke studiu na vrátnici školy, budova Socháňova 19/1139, již od úterý 2. 2. 2021 od 8:00 - 16:30.

 Vzor vyplněné přihlášky máte na webových stránkách školy.

V případě, že potřebujete konzultaci k volbě povolání (výběr střední školy), můžete si dohodnout s výchovnou poradkyní  Mgr. Martinou  Bretovou (martina.bretova@zs-perina.cz) – pracoviště Socháňova či Mgr. Danou Kropáčovou(dana.kropacova@zs-perina.cz) konzultaci. Předpokládáme, že žáci 9. ročníků nastoupí do školy k prezenční výuce co nejdříve. První den prezenční výuky obdrží od třídních učitelů vysvědčení a přihlášky na střední školy.

 • Ve dnech 9. , 10., a 11. února 2021 obdržíte od paní učitelky Bretové a paní učitelky Kropáčové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.


Dále upozorňuji všechny přihlášené žáky na cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky, že výuka začíná  hned první den nástupu na prezenční výuku.
    

                                                           Jarmila Pavlišová

 

                                   


Informace k závěru 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

milí žáci,

v 1. pololetí školního roku 2020/2021 zůstáváme u klasifikace formou známek. Zohledněna bude prezenční i distanční výuka (účast a aktivita ve výuce, vypracování zadaných úkolů).

Žáci 1. a 2. ročníků budou hodnoceni známkou. Vysvědčení žáci dostanou ve škole 28. ledna 2021.

Žáci 3. - 9. ročníků budou hodnoceni známkou.  O výsledcích a hodnocení za 1. pololetí budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učitelkami a učiteli nejpozději ve čtvrtek 28. ledna.Vysvědčení v listinné podobě bude žákům předáno po nástupu na prezenční výuku.

V některých případech bude součástí vysvědčení i písemné hodnocení, které žákovi poskytne zpětnou vazbu k průběhu, výsledkům distanční a prezenční výuky za 1. pololetí tohoto školního roku, mělo by jej také motivovat pro práci v dalším období školní docházky.

Dne 29. ledna 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny, tento den není online výuuka. Pro žáky 1. a 2. ročníků je  po přihlášení u vedoucí vychovatelky zajištěn provoz školní družiny od 7:00 do 16:30.  Školní jídelna je tento den mimo provoz.

 2. pololetí bude zahájeno v pondělí 1. února, o případných změnách Vás budeme včas informovat.

   Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

                                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
dne Nařízení primátora hlavního mětsta Prahy byla naše škola určena pro zajištění péče o děti  zaměstnanců IZS a ostatních určených profesí. Škola bude vykonávat tuto péči pro děti od 3. do 5. ročníku.  Rodiče své dítě přihlašují  přes svého zaměstnavatele. 
 Provoz školy pro tyto děti je  od 6:30 do 17:00 hodin. Od pondělí 4. ledna 2021 zahajujeme tento provoz.

                                                                Jarmila Pavlišová

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že jsme společně zvládli toto velmi obtížné období. Plně si uvědomujeme, že toho na vás bylo hodně. Starali jste se o domácnost a pomáhali nám vzdělávat  své děti během distanční výuky. Za to vám všem moc děkujeme.

 

Dovolte mi, abych poděkovala i našim učitelům. Díky jejich nasazení, ochotě  a  trpělivosti se nám podařilo udržet vysokou kvalitu  vzdělávání.

V této nelehké době však nezapomínáme ani na  nemocné.  Naši zaměstnanci a žáci reagovali na výzvu Hitrádia City, které sestavilo charitativní CD „Srdce, které hraje“.

Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu pro Julii, který si dal za cíl vybudovat v České republice dětský hospic. Měl by být první svého druhu u nás a nabízet podporu a poradenství rodinám dětí a mladistvých, kteří trpí těžkým nebo nevyléčitelným onemocněním. Za dva dny se na naší škole podařilo vybrat částku na 100 kusů charitativního CD s dobrým pocitem, že před Vánoci pomůžeme někomu v těžkém období jeho života.

Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce. Užijte si společné chvíle s rodinou, buďte na sebe opatrní a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví.

A hlavně nezapomínejme:

Jsou věci, které nezměníme.

Jsou věci, které dokážeme zvládnout spolu.

 

                                       Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovilo  21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. Dle vyjádření pana ministra budou 21. a 22. prosinec 2020 pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. 12. 2020.

Prezenční i distanční výuka bude tedy z rozhodnutí MŠMT ukončena již v pátek 18. 12. 2020.

Školní družina je uzavřena od 21. – 23. 12. 2020.

Školní jídelna je uzavřena od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021.

 
Na dny 21. – 22. 12. 2020 mohou rodiče pobírat ošetřovné.

 

Sportovní areály školy jsou uzavřeny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

 

Vánoční prázdniny by měly skončit v neděli 3. 1. 2021. Žáci by se tak vrátili do školy 4. 1. 2021. V případě, že bude platit i nadále rotační výuka pro žáky  6. – 8. ročníků, tak 4. ledna 2021 nastupují na 2. stupni prezenčně žáci 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F,
8. A, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E. Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D se budou učit distančním způsobem.

 

Žáci si v pátek 18. 12. 2020  odnesou své věci ze šatních skříněk.

 

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že jsme společně zvládli toto velmi obtížné období. Plně si uvědomujeme, že toho na vás bylo hodně. Starali jste se o domácnost a pomáhali nám vzdělávat  své děti během distanční výuky. Za to vám všem moc děkujeme.

 

Dovolte mi, abych poděkovala i našim učitelům. Díky jejich nasazení, ochotě  a  trpělivosti se nám podařilo udržet vysokou kvalitu  vzdělávání.

V této nelehké době však nezapomínáme ani na  nemocné.  Naši zaměstnanci a žáci reagovali na výzvu Hitrádia City, které sestavilo charitativní CD „Srdce, které hraje“.

Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu pro Julii, který si dal za cíl vybudovat v České republice dětský hospic. Měl by být první svého druhu u nás a nabízet podporu a poradenství rodinám dětí a mladistvých, kteří trpí těžkým nebo nevyléčitelným onemocněním. Za dva dny se na naší škole podařilo vybrat částku na 100 kusů charitativního CD s dobrým pocitem, že před Vánoci pomůžeme někomu v těžkém období jeho života.

Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce. Užijte si společné chvíle s rodinou, buďte na sebe opatrní a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví.

A hlavně nezapomínejme:

Jsou věci, které nezměníme.

Jsou věci, které dokážeme zvládnout spolu.

 

                                       Jarmila Pavlišová


Školní družina - platby za měsíc listopad 2020

Vážení rodiče,

na základě dohody s vedením školy jsme se dohodli, že poplatek za školní družinu za měsíc listopad se bude vracet.

                                                                                              Hana Kotková a Hana Koderová


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila své poděkování za spolupráci v období distanční výuky, za Vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který jste věnovali distanční výuce Vašich dětí.  Dne 30 listopadu usedne většina žáků opět do lavic. Výuka bude probíhat tak, jak ji máme rádi, z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit to, co je nejasné. Prostě okamžitě reagovat a udělat hned to, co je třeba. Dle mého názoru sebelepší technika nemůže nahradit osobnost učitele a jeho osobní setkání se žáky ve třídě, nemůže nahradit vzájemné vztahy.

Od  30. 11. 2020 dochází k rozšíření provozu základních škol a s ním spojeného obnovení prezenční výuky, kdy je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 1. stupně základních škol – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 9. ročníků základních škol – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky.

Žáci 6. – 8. ročníku mají výuku takto:

V týdnu od 30. listopadu 2020 do 4. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams.

V týdnu od 7. prosince 2020 do 11. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná prezenční výuka dle rozvrhu.

V týdnu od 14. prosince 2020 do 18. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams.

V týdnu od 21. prosince 2020 do 22. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná prezenční výuka dle rozvrhu.
V době prezenční výuky je nošení roušek povinné ve všech prostorách školy.

Školní docházka je povinná, takže pokud chcete nechat své dítě  doma ze zdravotních důvodů. To znamená, že do rizikové skupiny více ohrožené nákazou koronavirem patří přímo dítě, nebo žije s někým takovým v jedné domácnosti, máte dvě možnosti. První možností je požádat o individuální vzdělávací plán. To je forma domácího vzdělávání, kdy dítě dochází do školy pouze k přezkoušení. Při krátkodobých absencích můžeme žáka  omluvit  a  v rámci možností ho škola podpoří ve výuce z domova. Takové děti nemají nárok na distanční výuku v podobě, jak bylo dosud.

 Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k

Provoz školní družiny je obnoven v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny stále zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve

školní jídelně od 12:00 do 14:00.

Ke dni 30. listopadu končí činnost škol určených podle usnesení vlády č. 1109 – péče o děti rodičů vybraných profesí(IZS).

 

Milí žáci,

mám velikou radost, že většina z Vás aktivně spolupracuje se svými pedagogy. Moc Vás chválím za výuku přes Microsoft Teams. Všichni pedagogové se již těší, až se zase vrátíte do školy.

 


Přeji všem krásný víkend.       Jarmila Pavlišová

 

V Praze dne 20. listopadu 2020

 


Manuál MŠMT

Manuál MŠMTManuál MŠMT

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
milé děti, 

dovoluji si Vás informovat, že od data 4. 1. 2021 dochází k obnovení provozu základních škol a s ním spojeného obnovení prezenční výuky, kdy je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny je obnoven v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny stále zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole bude dále probíhat výuka žáků rodičů IZS a dalších profeurčených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den.   Jarmila PavlišováInformace pro rodiče

Vážení rodiče,
dne Nařízení primátora hlavního mětsta Prahy byla naše škola určena pro zajištění péče o děti  zaměstnanců IZS. Škola bude vykonávat tuto péči pro děti od 6 do 10 let. Rodiče své dítě přihlašují  přes svého zaměstnavatele. 
 Provoz školy pro tyto děti je  od 7:00 do 17:00 hodin. Od čtvrtka 15. října 2020 zahajujeme tento provoz.

                                                                Jarmila Pavlišová

Organizace výuky od 12. 10. 2020 po dobu trvání mimořádných opatření

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o omezení výuky na ZŠ bude výuka na naší škole probíhat distančně do odvolání.

26. 10. - 30. 10. 2020 - prodloužené podzimní prázdniny - rozhodnutí Vlády ČR.

Provoz školní jídelny je přerušen od 26. - 30. 10. 2020.

Školní poradenské centrum je rodičům k dispozici i po dobu distanční výuky.

Termín konzultace, každou středu od 14 - 17 hodin, lze sjednat se speciálními pedagožkami:

budova Socháňova: hana.veselkova@zs-perina.cz nebo lucie.odehnalova@zs-perina.cz
budova Laudova: dana.kropacova@zs-perina.cz

Provoz školní jídelny pro žáky v období distanční výuky:
Škola nabízí odběr obědů od 12 - 14 hodin, bez polévky v plastových jednorázových boxech.
Plastové boxy dodá škola a nejsou vhodné do mikrovlnné trouby.
Žáci vstoupí do školy hlavním vchodem. V jídelně se prokáží čipem a vyzvednou si box s obědem.

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

 https://spoludoma.cz/

 gabriela.simmerova@praha.eu


Žádost o informace

Vážení rodiče,
 
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě pozitivního výsledku testu na COVID 19 Vašeho dítěte, toto neprodleně nahlásili na mail: reditelka@zs-perina.cz nebo zssoch@volny.cz nebo telefonicky na číslo 235317251. Po oznámení tohoto pozitivního výsledku máme povinnost tuto informaci nahlásit na Hygienickou stanici hlavního města Prahy s Vaším kontaktem.  
Toto opatření nám bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkuji za pochopení.
                                                       Jarmila Pavlišová
Vážení rodiče,

vyučující pro Vás připravili manuál pro přihlášení Vašeho dítěte do Outlook 365 a Teams. Teams je webová aplikace pro online výuku. Přes Teams budou zadávány všechny úkoly, budou zde probíhat všechny online lekce, pokud budeme nuceni přistoupit k distanční výuce.

Žáci II. stupně již dostali své přihlašovací údaje při třídnických hodinách v minulém týdnu a byli seznámeni s tím jak v Teams pracovat.  

Dále bych Vás chtěla informovat, že pedagogičtí pracovníci přecházejí na nové mailové adresy ve  tvaru
jmeno.prijmeni@zs-perina.cz 
Staré maily budou mít pro tento školní rok v platnosti do konce školního roku.

Pro komunikaci s ředitelkou školy lze též využít formát:    reditelka@zs-perina.cz
 
 
Online třídní schůzky se po vyhlášení budou konat také přes tuto webovou aplikaci.

Držme si palce, ať vše zvládnou děti, učitelé i Vy, rodiče  Usmívající se.


                                                                                                     Jarmila Pavlišová

Důležitá informace

     Vážení rodiče, milí žáci,

     ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření. Od pátku budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základních škol. V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví  a vzhledem k aktuální situaci žádám rodiče žáků naší školy, aby své děti vybavili rouškami (minimálně 2 ks/den a sáčkem, do kterého budou roušky odkládat), které budou od pátku 18. září 2020 používat stejně jako zaměstnanci školy ve společných prostorách školy i při výuce s výjimkou tělesné výchovy a činností, při nichž není možné roušky mít.

Dle vyjádření epidemiologů:

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.“

      Vzhledem k současné situaci bychom chtěli požádat rodiče žáků I. stupně, aby s dětmi probrali situaci a případně svým dětem doporučili, aby si děti roušky nechávaly i při výuce. Dle vyjádření pana ministra Vojtěcha pokud žáci i učitelé budou dodržovat povinnost nošení roušek ve všech prostorách, včetně výuky, tak mohou předejít karanténám celých tříd.

 

Prosíme Vás, vážení rodiče, abyste respektovali zpřísněná hygienická opatření ve všech budovách naší školy.


                                                                           Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

V Praze 17. září 2020

 


Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8 / 2020

HSHMP č. 55578/2020 ue dne 4. 9. 2020 s účinností od 14. září 2020  do odvolání nařizuje  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve společných vnitřních prostorech ( např. chodby a záchody) budov škol a školských zařízení.

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili těmito prostředky.

Děkujeme, že dodržujete toto nařízení.Manuál MŠMT

Manuál MŠMTManuál MŠMT

Informace pro žáky - pomůcky a potřeby na školní rok 2020-2021

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

Třídní schůzky :  01.09. 2020 – od 17:00 hod.:

 • pracoviště Socháňova  -  1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. E

                                                6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E 

 • pracoviště Laudova - 0. A, 1. E , 1. F, 4. E, 4. F, 6. F, 6. G              

                             01. 12. 2020  - od 18:00 hod. – pracoviště Laudova

                             02. 12. 2020  - od 18:00 hod. – pracoviště  Socháňova

Konzultace – informační dny:

                             06. 10. 2020 – od 16:00 do 18:30 hod. – pracoviště  Laudova

                             07. 10. 2020 – od 16:00 do 18:30 hod.. – pracoviště  Socháňova

                             20. 04. 2021 -  od 16:00 do 18:30 hod. –  pracoviště   Laudova

                             21. 04. 2021  – od 16:00 do 18:30 hod.. – pracoviště  Socháňova

Třídnické hodiny : 1x měsíčně

Zápis do 1. tříd ve dnech 07. 04. – 08. 04. 2021  od 14 – 17 hodin.

Prázdniny a státní svátky :

Státní svátek : 28. 09. 2020 – Den české státnosti - pondělí

Státní svátek : 28. 10. 2020 -  Den vzniku samostatného československého státu - středa

Podzimní : 29. a 30. 10. 2020 – čtvrtek a pátek

Státní svátek : 17. 11. 2020 – Den boje za svobodu a demokracii - úterý

Vánoční  : 23. 12. 2020 (středa) - 03. 01. 2021 (neděle)

                 (vyučování začne 04. 01. 2021 – v pondělí)

Pololetní: 29. 01. 2021 - pátek

Jarní: 01. 03 .2021 - 07. 03. 2021

Velikonoční: 01. 04. 2021 - čtvrtek

Státní svátek02. 04. 2021 - Velký pátek  

Státní svátek : 05. 04. 2021 - Velikonoční pondělí 

Státní svátek : 01. 05. 2021 –  Svátek práce - sobota

Státní svátek : 08. 05. 2021 – Den vítězství -  sobota

Hlavní prázdniny : 01. 07. 2021 (čtvrtek) – 31. 08. 2021 (úterý)                  

 I. pololetí : 01. 09. 2020 (úterý) - 28. 01. 2021 (čtvrtek)

II. pololetí : 01. 02. 2021(pondělí) - 30. 06. 2021 (středa)

Zahájení školního roku 2021/2022 bude  1. září 2021 – středa


Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Seznam alergenů

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy