logotyp
Login

Informace pro budoucí prvňáčky

Kurz pro předškoláky

Kurz pro předškoláky - pouze pro přihlášené děti

 Zábavné a hravé „vyučovací hodiny“ budou rozvíjet všechny dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka potřebné. Jedná se tedy o hravou formu předškolní přípravy. Aktivity jsou zaměřeny např. na rozvoj motoriky a grafomotoriky, na cvičení zrakové a sluchové diferenciace, na pravolevou orientaci i na rozvoj vyjadřovacích schopností. Celý program je koncipován tak, aby byla u budoucího prvňáčka rovnoměrně posilována oblast motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních-poznávacích funkcí. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, jak již vypovídá jejich název.

 Názvy lekcí:

25. 04. 2022 - Neposedné barvičky

02. 05. 2022 - Zvířecí kamarádi

09. 05. 2022 - Psaní jako hraní

16. 05. 2022 - Brousek pro tvůj jazýček

23. 05. 2022 - Popletená čísla

30. 05. 2022 - Z pohádky do pohádky

06. 06. 2022 - Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky

13. 06. 2022 - Ztracená písmenka

Vždy od 16:00 do 17:00. Kurz  bude probíhat na pracovišti v Laudově i Socháňově ulici.

 Předškoláci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, pití, nůžky, lepidlo.

 

                     Těšíme se na Vaše děti.
                                                                     Kolektiv pedagogů


 

      Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat:

 

1. v budově v Socháňově ulici – 7. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   8. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Vzhledem k epidemiologické situaci  děti nemůžete vzít s sebou.

 

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v roce  2022, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 21. 03. 2022, 28. 03. 2022 a 04. 04. 2022  od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 06.04. – 07.04. 2022  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude v případě dobré epidemiologické situaci každé pondělí v době od 25.04.2022 do  13.06.2022, vždy od

16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

 

                             

Další informace:


Jakou metodou je vyučováno čtení a psaní?

Analyticko-syntetickou  metodou.a

V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou (sluchová analýza = rozkládání; významná pro nácvik čtení a sluchová syntéza = skládání; významná pro nácvik psaní).

Tato metoda je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky a z hlásek a slabik pak synteticky skládaly slova. Děti se učí slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Při analyticko-syntetické metodě se učí číst i psát společně všechna čtyři písmena (malé tiskací, velké tiskací, malé psací a velké psací). 

Analyticko-syntetická metoda je obecně vhodná pro děti, které mají vůbec smysl pro analytické činnosti.

Nácvik výuky touto metodou probíhá ve třech etapách:

1. Období přípravných cviků na psaní, předslabikářové období

Představuje počátek výuky. Probíhá současně s přípravou na čtení. Nejdříve je nutné připravit ruku na psaní před samotným nácvikem. Rozvíjíme jemnou motoriku žáků.

2.  Období vlastního nácviku písma, slabikářové období

Přibližně po třech měsících by měly být děti připraveny na samotný nácvik písma. V této etapě se děti učí psát jednotlivé tvarové prvky písma, postupují od těch nejjednodušších ke složitějším. Nejdříve tvar píší ve větší velikosti, poté zmenšují. Musí dokázat co nejpřesněji dodržet nejen tvar písma, ale také jeho velikost, sklon, psát plynule, písmo rytmicky vyvážit. Výuka psaní je provázána s výukou čtení a postupem času začínají děti psát slabiky, slova a věty

3. Období zdokonalování rukopisu, poslabikářové období

 Tato fáze nastupuje poté, kdy děti mají probrána všechna písmena psací abecedy a upevněnou dovednost jejich psaní. Děti opakují probrané učivo, utvrzují své vědomostiV různých formách cvičení, vylepšují svůj rukopis, celkovou úpravnost. Neustále opravujeme sezení a držení těla při práci.

Děti jsou od začátku nácviku grafomotoriky vedeny k osvojování a dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků.

 Důležité při psaní:

 – správné držení těla

 – poloha dolních končetin

 – vzdálenost hlavy od papíru

 – držení psacího náčiní

 – relaxační cvičení mezi jednotlivými činnostmi

  

Jakou metodou je vyučována matematika?

Rozšířenější tradiční metodou. Máme za cíl naučit děti počítat.

Jedná se o tradiční metodu výuky matematiky se zapojením kritického myšlení a činnostního učení. Pro jednotlivé ročníky je učivo standardní. Metoda splňuje vzdělávací standardy a v učivu jsou zahrnuty zlomky i desetinná čísla. Netradičně je pojato učivo násobilky, kde se žáci učí zároveň násobky 2 a 4, 3 a 6, 5 a 10. Násobky 7, 8 a 9 se učí samostatně. Naším cílem je  naučit děti počítat.


Od kterého ročníku je zařazen cizí jazyk a informatika?

Anglický jazyk se žáci vyučují od 1. ročníku. V 1. – 2. ročníku ve dvouhodinové dotaci, od 3. ročníku ve tříhodinové dotaci. Druhý cizí jazyk si žáci vybírají od 6. ročníku, vyučuje se ve tříhodinové dotaci.

Výběr jazyků: francouzský jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk.


Jakou formou probíhá distanční výuka  při uzavření školy.

Výuka probíhá podle rozvrhu, který žáci dostali na začátku školního roku. Online výuka probíhá v Microsoft Teams.

V případě dalších dotazů, kontaktujete vedení školy mailem: reditelka@zs-perina.cz, kde uvedete své telefonní číslo a my se Vám ozveme.

 

Ostatní odpovědi jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

                                                                                                         

 Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

                                                           Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy        


zápis

zápis

Základní škola

genpor. Františka Peřiny,

Praha  6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139

Socháňova  19 / 1139, 163 00 Praha - Řepy , e.-mail: zssoch@volny.cz

logo 

      Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy,
v případě, že nám toto dovolí epidemiologická situace, se bude konat:

 

1. v  budově v Socháňově ulici – 7. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   8. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2022, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 21. 3 2022, 28. 3. 2022 a 04. 04. 2022, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 06.04. – 07.04. 2022  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

  • děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
  • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
  • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

  • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
  • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

  • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 25.4.2022 do  13.6.2022, vždy od 16 hodin.

 


Zápis

                                      Kritéria  ZŠ genpor. Františka Peřiny,
                                       Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139
 

 pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku pro školní rok 2022 / 20232

 

       V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139  s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku v budově v Laudově ulici a čtyři třídy 1. ročníku v budově v Socháňově ulici.
  Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 56 míst v budově v Laudově ulici a 112 míst v budově v Socháňově ulici (tzn. v průměru 28 žáků na jednu třídu).
     Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka školy  postupovat dle těchto kritérií

 (v daném pořadí):     

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).Spádové obvody upravuje závazná vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Poznámka:  U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

      V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.  Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do základní školy. Losování proběhne za účasti ředitelky  školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.  

      Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 
                                                                        Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                               ředitelka školy 

 

 


      Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

21. 03. 2022 - Dramatická výchova - dílnička zaměřená
                      na dramatickou výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

28. 03. 2022 - Výtvarná dílnička - dílnička zaměřená
                      na výtvarnou výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

  
04. 04. 2022 - Kreativní dílnička - dílnička zaměřená
                      na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude vždy v pondělí v době od 25.4.2022 do 13.6.2022.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy 


Pomůcky pro 1. třídy ve školním roce 2022-2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy