logotyp
Login

Poskytování informací

Poskytování informací

Dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.5.1999 lze získat u ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavlišové (tel./fax: 235 317 295) nebo v sekretariátu ředitelky školy (PhDr. Hana Tenglerová, zástupkyně ředitelky, tel.: 235 317 51-2) následující informace:

 1.  
  1. Údaje o jmenování ředitelky: Mgr. Jarmila Pavlišová, jmenovací listinu ze dne 29.11.1994 vydal ŠÚ Praha 6
  2. Údaje o působnosti ZŠ a vymezení pravomocí:
   Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajiš»uje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
  3. Ředitel školy rozhoduje
   1. o odkladu povinné školní docházky,
   2. o dodatečném odložení povinné školní docházky
   3. o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout,
   4. o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a pomocných škol; do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy,
   5. o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích,
   6. o přerušení studia,
   7. o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol
   8. o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,
   9. o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné ústavní výchovy a výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních,
   10. o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,
   11. o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole,
   12. o žádosti žáků ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

   Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.
   Proti rozhodnutí ředitele školy se lze do 15 dnů odvolat.
  4. Předpisy a zákonné normy týkající se školství
  5. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy
  6. Další informace v souladu s příslušným zákonem
  7. Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací
 2. Žádosti, podněty, návrhy, oznámení (ústní, písemné) přijímá zástupkyně ředitelky školy Mgr. Helena  Stejskalová, tel.: 235 317 251-2.
 3. Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací se řídí § 13, 14, 15 a 16 příslušného zákona.
 4. Vydání informací se řídí sazebníkem ZŠ.
 5. Zákon č. 106/1999 nabyl účinnosti dnem 1.1.2000.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy