logotyp
Login

Provozní řád tělocvičen

Provozní řád tělocvičen
 1. Základní povinnosti vyučujícího při hodině tělocviku
  1. Před zahájením cvičení vydat jasné organizační pokyny (např. probrat téma výuky, rozdělení skupin, družstev, jasné požadavky na dodržování kázně).
  2. Upozornit žáky na možná konkrétní nebezpečí a zajistit soustavnou pomoc při cvičení.
  3. Být vždy na nejexponovanějším místě.
  4. Před zahájením cvičení vždy zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí a pomůcky v pořádku.
 2. Žák(-yně) je povinen(a) dodržovat tyto hlavní zásady
  1. Při provádění školní TV, zájmové TV a jiných pohybových aktivitách se chovat ukázněně a řídit se pokyny učitelů.
  2. Necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplívá z úkolu stanoveného učitelem.
  3. Bez povolení se nevzdalovat z místa cvičení. Nechodit do nářaďovny a šatny.
  4. Mít cvičební úbor a sportovní obuv odpovídající druhu vykonávané činnosti. Do tělocvičny a šatny je zakázán vstup s černou podrážkou.
  5. Při cvičení nenosit prstýnky, náramky, řetízky, hodinky, visací naušnice a jiné předměty, kterými by mohl žák sobě nebo jiným mohl způsobit poranění nebo úraz.
  6. Při cvičení nemít nadprůměrně dlouhé nehty, nenosit dlouhé vlasy padající do obličeje omezující vidění a orientaci. Tyto před cvičením vhodně upravit.
  7. Do tělocvičny je zakázáno nosit a požívat jídlo a pití.
  8. Při cvičení v tělocvičně nesmí mít žák žvýkačku.
  9. Dodržovat zásady správné životasprávy (výživa, vhodný pitný režim, dostatečný spánek).
  10. Na WC jde o přestávce před hodinou, vyjimečně při hodině se souhlasem vyučujícího.
  11. Při tělesné výchově a sportovních hrách dodržovat školní řád a pravidla jednotlivých sportovních disciplín, jednat v duchu fair play. Dbát na bezpečnost a zdraví svoje a druhých. Chovat se tak, aby nezpůsobil zranění sobě nebo spolužákům.
  12. Každé zranění ihned nahlásit k ošetření vyučujícímu.
  13. Necítí-li se žák před, případně během cvičení zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní učitele. Před začátkem cvičení předloží písemnou omluvenku od lékaře, ve vyjimečném případě od rodičů.
  14. Neničit zařízení tělocvičny a nářaďovny, nářadí a cvičební pomůcky. Nesmí sám otvírat okna, rozsvěcet a zhasínat světla. Každou zjištěnou závadu v tělocvičně nebo na cvičebním nářadí a pomůckách nahlásit vyučujícímu. Škodu způsobenou vlastním zaviněním hradí rodiče, případně zákonný zástupce.
  15. Po ukončení hodiny tělocviku a pokynu vyučujícího k ukončení cvičení nebo různých her jsou žáci povinni ihned ukončit cvičení na nářadí i jiné kolektivní hry a nepohazovat cvičebními pomůckami. Nářadí a cvičební pomůcky ihned dle pokynů učitele uklidit a umístit na stanovená místa.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy