logotyp
Login

Přihlášky na střední školy

Upozornění pro žáky 5. a 9. ročníků

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy posunulo konání jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory středních škol z půlky dubna na 3. a 4. května a na víceletá gymnázia na 5. a 6. května.

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. třídy

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky začíná 15. března 2021 distančním způsobem aplikací Microsoft Teams. 
Této přípravy se účastní pouze žáci, kteří se na podzim 2020 přihlásili na cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka.

Výuka bude probíhat v těchto termínech:
budova Socháňova:
Cvičení z matematiky: p. uč. Neubauerová: středa a pátek, od 7:00 
                                 p. uč. Holubová: středa a pátek, od 7:00
Cvičení z českého jazyka: p. uč. Zítková: pondělí a čtvrtek, od 7:00
                                      p. uč. Němcová: pondělí a čtvrtek, od 7:00
budova Laudova:
Cvičení z matematiky: p. uč. Timková: úterý od 7:00
Cvičení z českého jazyka: p. uč. Fulínová: pondělí a pátek od 7:00 

Metodika k vyplnění přihlášky na střední školu

Vzhledem k tomu, že k návratu dalších žáků do škol v příštím týdnu nedojde, mohou si rodiče nebo žáci 9. ročníku a rodiče nebo žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, vyzvednout přihlášky ke studiu na vrátnici školy, budova Socháňova 19/1139, již od úterý 2. 2. 2021 od 8:00 - 16:30.

 Vzor vyplněné přihlášky máte na webových stránkách školy.

 

 • Ve dnech 9. , 10., a 11. února 2021 obdržíte od paní učitelky Bretové a paní učitelky Kropáčové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.

Pokud budete potřebovat konzultaci ohledně přihlášky, obraťte se, prosím, na Mgr. Martinu Bretovou (martina.bretova@zs-perina.cz) – pracoviště Socháňova nebo Mgr. Danu Kropáčovou (dana.kropacova@zs-perina.cz) – pracoviště Laudova.

 

 • Řádně vyplněné, potvrzené lékařem, pokud je nutné lékařské potvrzení, odevzdejte v první polovině února 2021, nejpozději do 19. února 2021 výchovným poradkyním:
 • budova Socháňova Mgr. Martina Bretová                                                                                                                        budova Laudova Mgr. Dana Kropáčová.
 • Druhou stranu přihlášky vyplní škola.
 • Výchovné poradkyně zkontrolují přihlášku a předají k podpisu ředitelce školy. Po té bude přihláška vrácena žákovi.
 • Lhůta pro podání přihlášky na SŠ je 1. 3. 2021 (POZOR na termíny jarních prázdnin).
 • Přihlášku na střední školu podává zákonný zástupce žáka.

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky

Vážení rodiče a žáci,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby. Tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p


Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ – DŮLEŽITÉ!!!

 • zájemci o studium na SŠ s talentovou zkouškou (konzervatoře, SŠ umělecké, …) nahlásí zájem o přihlášku ke studiu nejpozději do 9. 11. 2020 paní učitelce Martině Bretové (budova Socháňova) na e-mailovou adresu martina.bretova@zs-perina.cz nebo paní učitelce Daně Kropáčové (budova Laudova) na e-mailovou adresu: dana.kropacova@zs-perina.cz
 • uchazeči o toto studium dostanou přihlášku ke studiu s prospěchem žáka na zadní straně
 • vyplněnou přihlášku odevzdají žáci výchovné poradkyni k potvrzení přihlášky nejpozději do 23. 11. 2020
 • rodiče si sami zařizují podání přihlášky na školu (poštou nebo osobně) do 30. 11. 2020
 • talentové zkoušky probíhají v termínech od 2. 1. do 15. 2. 2021
 • zápisový lístek pro tyto žáky bude vydán osobně rodičům v listopadu 2020 s informacemi o postupu jednání
 • v listopadu (26. – 28. 11. 2020) proběhne SCHOLA PRAGENSIS (veletrh vzdělávání), tentokrát jen ONLINE
 • PROSÍM: sledovat a navštívit SŠ ve dnech otevřených dveří
 • využijte možnosti: přípravné kurzy na SŠ, testy na internetu (SCIO, CERMAT, MSMT), nebo v papírové formě (publikace), zkoušky nanečisto

Mgr. Martina Bretová, výchovná poradkyně (budova Socháňova)
martina.bretova@zs-perina.cz

Mgr. Dana Kropáčová, výchovná poradkyně (budova Laudova)
dana.kropacova@zs-perina.cz

 

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky

Všechny potřebné informace o organizaci a konání jednotné přijímací zkoušky naleznete na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

 


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů ( uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodntící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
 • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

 • Do 5 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.


Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků:

                                                                                                   5. ročníků

                                                                                                   7. ročníků.

                                                                                                   9. ročníků.

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2021:

  • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u pí uč. Bretové, výchovná poradkyně.
  • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
  • Navštívit SCHOLA PRAGENSIS (on line 26. - 28. 11. 2020)
  • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2021, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2020.
  • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2021. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
  • Vyplnit  přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ŘŠ do 19. 2. 2021 –zajišťuje pí uč. Bretová, výchovná poradkyně.
  • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2021. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa k přihlášce.
  • Ve dnech 9. , 10., a 11. února 2021 obdržíte od paní učitelky Bretové a paní učitelky Kropáčové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
  • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů ( uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodntící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
  • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

  • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

  • Talentové zkoušky probíhají v lednu  2021.
  • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy    v řádném termínu.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

                                                                    

                                                                                        Mgr. Martina Bretová

                                                                                        martina.bretova@zs-perina.cz

 

 

 

Informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

31. 1. 2021 dostanou žáci společně s pololetním vysvědčením dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia.

V období od začátku února do 19. února 2021 žáci odevzdají vyplněné přihlášky(pouze 1. stranu, někteří s potvrzením od lékaře, pokud je školou požadováno) p. uč. Bretové, výchovné poradkyni - pavilon B1, přízemí, ráno před vyučováním nebo o velké přestávce v 10, 40 hod.

Potvrzené přihlášky základní školou zákonní zástupci pošlou poštou nebo osobně odevzdají vedení střední školy.
Pozor!
Počítejte s jarními prázdninami i na středních školách! Praha 6 až 10 mají jarní prázdniny od 1. 3. do 7.3. 2021, Praha 1 až 5 mají jarní prázdniny od 22.2. do 28. 2.. 2021.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům ve dnech 9., 10. a 11. února 2021 v době od 18 až 19. hodin ve společenské místnosti školy, pracoviště Socháňova.
Zápisovým lístkem se přijatý žák zapíše na střední školu do 10 dnů od přijetí.

Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí výchovné poradkyni do konce května 2021.

Informace o přijímacím řízení jsou také na stránkách

www.msmt.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy