logotyp
Login

Informace pro budoucí prvňáčky

Kurz pro předškoláky

Kurz pro předškoláky - pouze pro přihlášené děti

 Zábavné a hravé „vyučovací hodiny“ budou rozvíjet všechny dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka potřebné. Jedná se tedy o hravou formu předškolní přípravy. Aktivity jsou zaměřeny např. na rozvoj motoriky a grafomotoriky, na cvičení zrakové a sluchové diferenciace, na pravolevou orientaci i na rozvoj vyjadřovacích schopností. Celý program je koncipován tak, aby byla u budoucího prvňáčka rovnoměrně posilována oblast motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních-poznávacích funkcí. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, jak již vypovídá jejich název.

 Názvy lekcí:

13. 05. 2024 - Neposedné barvičky

20. 05. 2024 - Zvířecí kamarádi

27. 05. 2024 - Psaní jako hraní

03. 06. 2024 - Brousek pro tvůj jazýček

10. 06. 2024 - Popletená čísla

17. 06. 2024 - Z pohádky do pohádky

 

Vždy od 16:00 do 17:00. Kurz  bude probíhat na pracovišti v Laudově i Socháňově ulici.

 Předškoláci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, pití, nůžky, lepidlo.

 

                     Těšíme se na Vaše děti.
                                                                     Kolektiv pedagogů


Základní škola

genpor. Františka Peřiny,

Praha  6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139

Socháňova  19 / 1139, 163 00 Praha - Řepy , e.-mail: zssoch@volny.cz

logo 

     


Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 10.04. – 11.04. 2024 
od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

  • děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
  • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
  • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

  • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
  • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

  • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 13.5.2024 do  17.6.2024, vždy od 16 hodin.

 


Zápis

                                      Kritéria  ZŠ genpor. Františka Peřiny,
                                       Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139
 

 pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025

 

       V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139  s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku v budově v Laudově ulici a čtyři třídy 1. ročníku v budově v Socháňově ulici.
  Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 56 míst v budově v Laudově ulici a 112 míst v budově v Socháňově ulici (tzn. v průměru 28 žáků na jednu třídu).
     Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka školy  postupovat dle těchto kritérií

 (v daném pořadí):     

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).Spádové obvody upravuje závazná vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Poznámka:  U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

      V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.  Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do základní školy. Losování proběhne za účasti ředitelky  školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.  

      Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 
                                                                        Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                               ředitelka školy 

 

 


Pomůcky pro 1. třídy ve školním roce 2024-2025

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy