logotyp

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

 

Již počtvrté v řadě se naší škole podařilo získat finanční prostředky                                                        z projektu spolufinancovaného Evropskou unií.

Tentokrát se jedná o operační program Jan Amos Komenský.

Název projektu: ZŠ Socháňova Praha - Domino

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000972

 
Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Školní speciální pedagog

(školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žaků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních)

-          Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

(získané finanční prostředky umožní naší škole prohloubit znalosti pedagogických i nepedagogických pracovníků pomocí vzdělávacích akcí na vybraná témata)

-          Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

(možnost pro žáky navštěvovat školní kluby – čtenářský, cizích jazyků, logiky …)

                                                                                                                                                                

Mgr. Jarmila Pavlišová – ředitelka školy

 


Doučování žáků škol

Doučování žáků školDoučování žáků škol je reakcí na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v době pandemie covid 19, kdy nebyla možná prezenční výuka ve školách

Národní plán obnovy pro školy

Národní plán obnovy pro školy

Bakaláři

Bakaláři

Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.

Termín realizace:  1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na udržení nabídky péče o děti 1. stupně základní školy v době mimo školní vyučování v ZŠ genpor. Fr. Peřiny . Projekt pomůže zajistit kontinuální provoz  zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, které díky dětskému klubu umožňuje rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce a účinněji a funkčně tak sladit svůj pracovní a rodinný život. V rámci projektu vznikne klub pro děti z přípravné třídy.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Panošová  tel. : 235317251

 
Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka Peřiny

Projekt „Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000644, je projekt, na který byly škole poskytnuty finanční prostředky z EU, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR).

Projekt je zaměřen zejména na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem na škole, na podporu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Dále je zaměřen na personální podporu školy, projektovou výuku a podporu inkluzivního prostředí školy.

Díky tomuto projektu, který na škole probíhá, je umožněno škole financovat dvojjazyčného asistenta a interkulturní pracovníky. Cílem je podpořit děti s OMJ (ale i jejich zákonné zástupce), poskytnout jim podporu při výuce, pomoci s tlumočením, s vysvětlením, čemu nerozumějí, například v otázkách školského systému, chodu školy, ale i školních akcí.

Dále na škole probíhá doučování českého jazyka pro žáky s OMJ a volnočasový klub, kterého se účastní nejenom žáci s odlišným mateřským jazykem. Klub je zaměřen na podporu integrace žáků s OMJ. Seznamují se s okolím školy, kulturou, s ohledem na věk můžou být zařazeny prvky hry, výtvarné činnosti nebo seznámení s filmovou tvorbou.

V rámci projektu již proběhlo komunitně osvětové setkání s žáky z japonské školy a pěti třídám byl umožněn třídní projekt „Ochutnávka Vietnamu“. Věříme, že se nejenom dětem, setkání i projekt líbily.


Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Cílem projektu je zavést multikulturní výchovu na ZŠ Genpor. Františka Peřiny a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout

prostřednictvím:

1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice odlišností a shod jednotlivých kultur.

2) Vytvořením výukových materiálů a inovací tematických plánů o multikulturní problematiku pro jednotlivé předměty na I. i II. stupni ZŠ.

3) Inovací výuky, která bude probíhat s využitím nových výukových materiálů a bude probíhat podle inovovaných tematických plánů. 

 


Multikulturní výchova

Základní škola genpor. Františka PeřinySocháňova 1139/19163 00  Praha 6 – Řepy

Soubory Multikulturní výchova

Již dříve jsme Vás informovali o zapojení naší základní školy do projektu „Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny.“ Cílem bylo, a i nadále je, zavést multikulturní výchovu na naší škole a to začleněním výukových materiálů, které vytvořili naši pedagogové. Toto začlenění probíhá napříč předměty i třídami.    Velkým přínosem tohoto projektu byla možnost výjezdů našich žáků do zahraničí. Během měsíce dubna, tak někteří z nich vycestovali do Francie, Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a na Slovensko.
O průběhu jejich cest Vás  informujeme v sekci Studijní pobyty v zahraničí.                                                                                                                                 Mgr. Jarmila Pavlišová                                                                                                                                    ředitelka školy ...

ERASMUS+

ERASMUS+

ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus+, projekt mobility osob – vzdělávání dospělých. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Mobilita je naplánována na jaro 2019.

 


ZŠ genpor. Františka Peřiny – Erasmus +

ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus + a získala grant v projektu mobility osob, vzdělávání dospělých. Mobilita proběhla na přelomu dubna a května 2019. Tři učitelky prvního stupně si jako cílovou destinaci zvolily Maltu.
Absolvovaly jsme čtrnáctidenní kurz anglického jazyka ve školách EC Malta, ACE Malta a Sprachcaffe ve městě St. Julian‘s, každá škola poskytovala vlastní ubytování. Výuka byla zaměřena na obecnou angličtinu, hodiny s důrazem na výuku a procvičování gramatiky zahrnovaly všechny složky jazyka, poslech, konverzaci i psanou podobu jazyka. Ve studijních skupinách bylo 12 studentů z celého světa, v našich třídách jsme byly jediné Češky. Bylo zajímavé diskutovat s lidmi z různých koutů světa. Byla to obrovská zkušenost ale i zkouška našich jazykových schopností. Ve volných dnech o víkendu jsme měly možnost jet na výlety, navštívily jsme různé památky, hlavní město Valetta i sousední ostrovy Gozo a Comino. Mobilita v rámci programu Erasmus + byla velkou příležitostí, výzvou, zážitkem a obohacením naší angličtiny.

Erasmus -vzdělávání učitelů v Aj Erasmus -vzdělávání učitelů v Aj Erasmus -vzdělávání učitelů v Aj Erasmus -vzdělávání učitelů v Aj

Projekt EU - DOMINO II.

Projekt EU - DOMINO II.Po předchozí dobré zkušenosti s projektem vyhlášeným MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I., naše škola zažádala a opět se jí podařilo získat prostředky z Výzvy č. 02_18_064 – Šablony II..

 

Název projektu: DOMINO II.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010278

 

Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Klub cizího jazyk

-          Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

-          Projektový den mimo školu

 

  

 

                                                                                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                             ředitelka školy


Projekt EU - Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - DOMINO 3

Projekt EU - DOMINO 3

Po předchozích  dobrých zkušenostech s projekty vyhlášenými MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ , naše škola zažádala a opět se jí podařilo získat prostředky z Výzvy č. 02_20_081 – Šablony II..

 

Název projektu: DOMINO 3

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010278

 

Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Klub cizího jazyku

-          Projektový den ve výuce

-         Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

 

   

                                                                                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                             ředitelka školyProgram je podporován z daného fondu/Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy