logotyp
Login

Přípravná třída

KRITÉRIA Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19/1139 k přijímání dětí do přípravné třídy

 

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných       do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

Ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy se přijímají:

1. děti s  odloženou školní docházkou a místem trvalého pobytu v Městské části Praha 17.

2. děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením do  

    přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům

     udělen na  ZŠ genpor. Františka Peřiny.

3.děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy.

 

V případě většího počtu zájemců je rozhodující doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 17.

                                                                                        Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                                                    ředitelka školy


Přihláška do přípravné třídy - soubor ke stažení

Přihláška do přípravné třídy - školní rok 2024-2025Přihláška do přípravné třídy - školní rok 2024-2025

Pomůcky pro přípravnou třídu

  Co budou děti potřebovat:

 

 • Aktovka  ( ..v ní si budou děti  nosit pití a svačinu v krabičce..náhradní oblečení, atd..).
 • Bačkory  ( pohodlné a podepsané, ne nazouváky ani křusky).
 • Pohodlné oblečení do třídy, které si děti zvládnou obléci sami (sukénky, ne šaty na zapínání v zadu , legíny, tepláky,trička… ).
 • Náhradní oblečení v případě „nehody“ (spodní prádlo, atd…dle uvážení).
 • Pohodlné oblečení na ven, které si děti budou moci zašpinit.

                 Veškeré oblečení prosíme podepsat!

 

 • Toaletní potřeby: papírové kapesníky, vlhčené ubrousky. 
 • Pastelky , fixy tlusté i tenké, voskovky….
 • Různé velikosti výkresů a papírů na kreslení a tvoření ( A4, A3 )
 • Barevné výkresy a papíry.
 • Papír vhodný i na čmárání, může být z jedné strany popsaný - kdo má možnost.
 • Vodové barvy, tempery. 
 • Lepidlo.
 • Štětce kulaté i ploché.
 • Modelína.
 • Dětské nůžky (pro leváky pozor, existují nůžky i pro leváky).

 

Rodičovská výpomoc : (dle Vašich možností)

 • Různé drobnůstky na tvoření i co Vám třeba doma překáží:

                (knoflíky, korálky,stužky,drátky, šňůrky,odřezky ,látky, korek, kůže, bavlnky…

                  a spousta jiných věcí, které je možné nosit i průběžně…)

 • Nepotřebné knihy a CD s dětskými písněmi.

 

Hračky :

 Najdete-li doma již nepotřebné hračky jako jsou různé funkční stavebnice,puzzle,auta a autíčka, figurky , různé společenské hry, pexesa…. plyšáky- vyprané, a další, co Vás napadne, velmi rády všechny tyto věci uvítáme.

 

             Za Vaše dary  a spolupráci předem moc děkujeme.  

                                                                     
Mgr. Jarmila Pavlišová
                                                                         ředitelka školy

                                                                                                 


Vážení rodiče,
informace k přípravné třídě jsou v sekci - informace pro budoucí prvňáčky, podsekce  - přípravná třída.

 

Podpora logopedické prevence - grant MŠMT

Zapojení naší školy do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

INFORMACE O PROJEKTU

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Název našeho projektu je DOMINO - hrajeme si se slovy.
Získaná finanční částka: 15 000 Kč.

Projekt se věnuje logopedické prevenci a reedukační péči poskytované dětem v přípravné třídě.  Domino evokuje představu společenské hry, hry s obrázky, písmenky a se slovy. Spojuje jednotlivosti v celek stejně jako náš logopedický projekt. Rozvíjí komunikační dovednosti a slovní zásobu formou hry. Při jednotlivých činnostech se zaměříme hlavně na logopedickou prevenci. Domino také  rozvíjí fantazii, učí spolupráci, nenásilnou formou probouzí zvídavost i logiku. Konečným výstupem je pak uzavřená soustava, například komunikačních dovedností přiměřených schopnostem dítěte.

 Cílem projektu je:

 • zvyšování kvality předškolního vzdělávání
 • logopedická prevence a rozvoj komunikačních a řečových dovedností dětí
 • vzájemná spolupráce škola – rodina
 • zvýšení odborné kompetence pedagoga absolvováním akreditovaného kurzu Logopedický asistent 

 Vše bude probíhat formou hry, která je pro děti v tomto věku tak důležitá.

Zaměříme se také na spolupráci s rodiči při pravidelných setkáních.

Získané finanční prostředky budou použity zejména na:

vzdělávání pedagoga v  oblasti logopedické prevence

materiální vybavení metodickými, logopedickými a grafomotorickými pomůckami

na tvorbu a realizaci aktivit, spojených s rozvojem řeči u dětí předškolního věku

 


Logopedická prevence v přípravné třídě ZŠ genpor. F. Peřiny - zhodnocení projektu

       V tomto školním roce byl na naší škole otevřen nultý přípravný ročník pro žáky s odkladem školní docházky. Třídu 0.A  letos navštěvovalo 18 žáčků. U těchto dětí se mimo jiné snažíme snižovat a předcházet rizikovým faktorům vzniku narušené komunikační schopnosti. Škola obdržela finanční prostředky z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“.

     Logopedická prevence v přípravné třídě je zaměřena na přirozené ovlivňování správného řečového vývoje dítěte, na poskytování správného mluvního vzoru a eliminaci negativních faktorů, které ovlivňují správný vývoj řeči.

      Pedagog v přípravné třídě má široké možnosti ovlivňovat celkový vývoj dítěte. Mezi tyto možnosti patří i logopedická prevence, která se zaměřuje na rozvíjení smyslového vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, jemné a hrubé motoriky, obratnosti a koordinace mluvních orgánů, nácvik správného dýchání a hospodaření s dechem. Tyto činnosti jsou v přípravné třídě zařazovány během denního rozvrhu do tzv. jazykových chvilek, a to pro děti nejpřijatelnější formou – formou hry. Smyslem těchto činností je předcházení narušené komunikační činnosti v celé její šíři, ve všech jazykových rovinách (nejde tedy o pouhou výslovnost).

      V přípravném ročníku učí paní učitelka s vysokoškolským vzděláním, které absolvovala kurz logopedické prevence (logopedický asistent) a která se cíleně logopedické prevenci věnuje, a to pod metodickým vedením speciálního pedagoga - logopeda. Logoped provede přímo v přípravné třídě logopedickou depistáž, na základě níž doporučí, jak s dětmi v rámci logopedické prevence dále pracovat.

      Logopedická prevence v přípravné třídě v žádném případě nenahrazuje odbornou logopedickou péči u dětí, u kterých byla diagnostikována těžší logopedická vada. Rodičům těchto dětí je doporučena odborná péče v logopedické ambulanci.

Článek vyšel v Řepské 17, zpravodaji Prahy 17, ročník 22, číslo: červenec - srpen 2016 


Přípravná třída - dopis starostky MČ Praha 17

 

                                                                                                                  V Praze dne  2. února 2017

Vážení rodiče,

           také   letos chystáme otevření přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky. Tento „nultý“ ročník povede kvalifikovaný pedagog. Třída bude umístěna na ZŠ genpor. Františka Peřiny, na pracovišti v Laudově ulici.

Základní informace o přípravné třídě:

 • Výuka bude  probíhat v malém kolektivu dětí (max. 15 - 19 ve třídě), takže paní učitelka bude mít dostatek času věnovat se všem svým žáčkům a může s nimi pracovat individuálně.

   

 • Výuka se bude konat každý všední den a trvá 4 vyučovací hodiny (po 45 minutách) - od 8:00 do 11:45 hodin (zahrnuje přestávky stanovené školním řádem školy + kratší přestávky v hodinách odvíjející se od aktuálních potřeb dětí). Příchod dětí do školy je možný od 7:40 hodin (nejpozději však v 7:50 hodin).

   

 • Období vyučování se řídí školním kalendářem. Období prázdnin a jiného volna (svátky apod.) mají děti stejné jako ostatní žáci základní školy.

   

 • Výuka bude probíhat zejména hravou formou, děti nejsou stresovány ani nadměrně přetěžovány. Aktivity vyžadující soustředění (rozvíjení matematických představ a jazykové komunikace,  uvolňovací cviky apod.) se střídají s relaxačními metodami - čas je vyhrazen i pro výtvarné tvoření a tělesnou výchovu (včetně vycházek po okolí školy).

   

 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná. V případě zájmu mohou děti navštěvovat školní družinu (včetně ranní družiny) a obědvat ve školní jídelně - obě služby jsou zpoplatněny stejně jako u žáků 1. stupně naší školy. „Předškoláčci“ také mohou využít nabídky některých kroužků pro 1. stupeň pořádaných  školou.

   

 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.

   

 • Přihlášky do přípravné třídy se budou vydávat na ředitelství školy, kde byl dítěti udělen odklad školní docházky od 5. 4. 2017 do 18. 4. 20157 Přijímat zpět se budou v termínu od

              1. 5. 2017  do 31. 5. 2017 ve škole, kde jste obdrželi přihlášku. K žádosti o přijetí je třeba    

              přiložit rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení   pedagogicko-

              psychologické poradny.

Informace naleznete na webových stránkách www.zs-perina.cz.

 

 

Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy