logotyp
Login

Školní jídelna

Školní jídelna - informace pro rodiče ZŠ genpor.Františka Peřiny

 

travné činí:       27,-Kč/1 oběd        7 - 10 let

                            29,-Kč/1 oběd        11 - 14 let

                            30,-Kč/1 oběd        15 a více let 

 

záloha činí:        594,-Kč                    7 - 10 let

                            638,-Kč                  11 - 14 let

                            660,-Kč                  15 a více let

 

 

PLATBA  SLOŽENKAMI :

Zálohu stravného je nutné zaplatit do 3 dnů.

Tato záloha se vyúčtovává v červnu na konci školního roku.

Strávníci dostávají předtištěné složenky vždy kolem 12. v měsíci. Stravné musí být zaplaceno do 25. každého měsíce, pokud není stanoveno jinak (v případě, že 25. vychází na sobotu či neděli nebo státní svátek, platba se posunuje), protože platíte skutečně projedené obědy za stávající měsíc.

Pro kontrolu žádáme, aby děti odevzdávaly ústřižek od zaplacené složenky (nebo kopii) paní hospodářce ŠJ.

Při platbě složenkou lze provést jednorázový příkaz u jakékoli banky, internetem nebo servisem 24 po telefonu. V takovém případě se na složenku napíše datum platby, podpis rodiče a složenka se odevzdá pí hospodářce.

 

PLATBA  SPOROŽIREM :

Záloha stravného je inkasována z účtů 7. září a bude vyúčtována v červnu na konci školního roku.

Ti, kteří platí sporožirem, musí mít finanční prostředky na svém účtu vždy k 7. v měsíci

a platba stravného je provedena za projedené obědy v předcházejícím měsíci (př.7. října je provedena platba za měsíc září). Pokud není na účtu dostatek finančních prostředků, ohlásí nám to ČS,a.s. vždy kolem 10. v měsíci a p.hospodářka vystaví složenku, kterou je nutno okamžitě zaplatit.

Pokud u nás ještě neprovádíte platbu stravného pomocí sporožira a chtěli byste, je potřeba:

  1. 1.     zaplatit zálohovou složenku
  2. 2.     nahlásit pí hospodářce číslo sporožirového účtu
  3. 3.     vyzvednout u pí. hospodářky vyplněný tiskopis - „Svolení k inkasu“
  4. 4.     tel.ohlásit datum předání tiskopisu ČS,a.s.

 

PLATBA JINÝM ZPŮSOBEM

l.trvalým příkazem – před založením trvalého příkazu je nutno se spojit telefonicky nebo   

   osobně s paní hospodářkou

2. v hotovosti u pí. Mikolášové – hospodářky ŠJ

 

ODHLAŠOVÁNÍ  OBĚDŮ :

Odhlašování obědů rodiče provádějí osobně nebo telefonicky na tel.č. 23 531 44 20

v době od 6,00 hod. do 14,00 hod vždy den předem, pouze v pondělí do 8,00 hod. lze odhlásit i oběd na pondělí.

Obědy odhlášené po vytištění složenek budou odúčtovány na složence v dalším měsíci.

Pokud dítě onemocní a nelze již oběd odhlásit, mohou si rodiče vyzvednout oběd první den nemoci do kastrůlku (čip s sebou) v době od 11:00  do 11:30 hod. ve školní jídelně - vchod ze strany školy od malé rampy. Ostatní je nutno odhlásit.

Pokud si rodiče chtějí vyzvedávat obědy po celou dobu nemoci dítěte, je to možné, ale za plnou cenu včetně režie. To znamená  60,- Kč za 1 oběd.

 

OBJEDNÁVÁNÍ  DRUHU  OBĚDA  POMOCÍ  ČIPU :

Z organizačních důvodů vaříme cca 1. týden jedno jídlo. Až budou provedené platby a rozdané čipy,bude možno  vybírat druh jídla.

Všichni strávníci mají automaticky nastavený oběd č.l, pokud chtějí některý den oběd č.2, musí si dojít k objednávkovému terminálu a provést změnu. V případě, že nechtějí, některý den stravování, musí přes internet nebo  telefonicky či osobně stravování zrušit.

Jídlo je nutné objednat 2 dny dopředu do 14,00hod., to znamená:

objednávka v pondělí      na středu a další dny v měsíci

                     v úterý          na čtvrtek a další dny v měsíci

                     ve středu      na pátek a další dny v měsíci

                     ve čtvrtek     na pondělí a další dny v měsíci

                     v pátek         na úterý a další dny v měsíci

 

Jídlo lze objednat i na celý týden nebo celý měsíc. Objednávky můžete provádět také přes internet. V tom případě je nutné, aby si rodiče vyzvedli identifikační kód svého dítěte u pí hospodářky,  bez kterého objednávku nelze provést.

 

SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU :

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou na dva měsíce dopředu. Po vytvoření návrhu jídelníčku se sejde stravovací komise tvořená zástupci kuchyně, školy a rodičů, která se ke skladbě jídelníčku vyjádří. Po schválení stravovací komisí už v jídelníčku nedochází k výraznějším změnám, pouze pokud vznikne problém s dodavateli.

Jídelníčky se vyvěšují do tříd, jídelen a do vývěsních skříněk na škole. Zároveň je jídelníček odeslán na internet, kde rodiče mohou dětem přeobjednat oběd č.2. Děti si mohou udělat totéž na objednávkových boxech v jídelnách.

Denně vaříme dvě jídla na výběr. Strávníci dostávají polévku,hlavní jídlo a nápoje (teplé i studené) každý den. Dle možností čerpání finančního limitu dostávají dále ovoce, ochucené tvarohy a jogurty, zeleninové saláty, chlebíčky s pomazánkou, moučníky atd.

Jednotlivé pokrmy a polévky zařazujeme v průběhu dvou měsíců zpravidla jedenkrát. Výjimkou jsou přílohy a sezónní potraviny, které se v jídelníčku opakují.

 

Přebytky ovoce, salátů a moučníků předáváme družině na odpolední svačiny a denně vaříme pro družinu na odpoledne čaj.

 

Zapojili jsme se do projektu „OVOCE DO ŠKOL“, takže děti na l.stupni dostávají  jednou za týden  zdarma ovoce nebo zeleninu.

 

 

 

 

 


Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

  • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
  • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich. 

 Jídelní lístek

      

 

                            15.12. –19.12.2014

                                             alergeny         

                               PO              polévka jaternicová                                              1,9 

                                                1.zapečené těstoviny,ster.řepa                                          1,7,8

                                                2.buchty s tvarohem,mákem,mléčný koktejl                   1,7,3

                                                   ovoce

                                                   ovocný nápoj,čaj

 

                          ÚT             polévka bramborová s houbami                                         1,9

                                               1.kuře v šouletu,ster.salát

                                               2.frankfurtská pečeně,bramborová kaše                         1,7

                                                  chlebíček                                                                      1,3,4,7

                                                  ovocný nápoj,čaj

 

                          ST             polévka hovězí s kapáním                                                   1,7

                                               1.haše,zelí,brambor                                                         1,3,7

                                               2.vepřové maso na paprice,houskové knedlíky              1,3,7

                                                  ovoce

                                                  ovocný nápoj,čaj

              

                   ČT              polévka z jarní zeleniny                                                         1,7

                                                1.zeleninový nákyp se sýrem,brambor                       1,3,7,9

                                                2.přírodní drůbeží kostky,rýže                                    1

                                                   tvarohová pěna                                                        7

                                                   ovocný nápoj,čaj 

                   

                    PÁ             polévka drožďová                                                               1,7,9

                                               1.vepřová  pečeně,hrášek s mrkví,brambor               1            

                                               2.fořtovská roštěná,těstoviny                                     1,7,10

                                                  ovoce

                                                  ovocný nápoj,čaj 

 

                          Změna jídelníčku vyhrazena


Průměrná váha prce

Skladba jídel v naší školní jídelně

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy