logotyp
Login

2017/2018

Informace pro rodiče - oddělení paní vychovatelky Žandové

Vážení rodiče,
vzhledem k dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Jany Žandové bude oddělení po dobu její nepřítomnosti vést paní učitelka Zdeňka Dusilová. Oddělení paní učitelky Dusilové bude po tuto dobu rozděleno.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KRITÉRIA Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 k přijímání dětí do přípravné třídy

   

      Ve školním2017/2018 bude naše škola otvírat  přípravnou třídu na detašovaném pracovišti v Laudově ulici č. 10 / 1024.

      Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Náš Vzdělávací program DOMINO je právě upraven tak, aby umožnil dětem snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 7, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků přijímaných       do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) Školského zákona v platném znění.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

Ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy se přijímají:

1.  Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být
     žákům 
 udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do   přípravné třídy.
2. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz spádové oblasti školy, a kterým bylo   
     doporučeno  
PPP přijetí do  přípravné třídy.
3.  Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
4. Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy.

V případě většího počtu zájemců je rozhodující doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 17.

Přihlášky musíte odevzdat nejpozději do 31. května 2017.

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila  Pavlišová
                                                                                                         ředitelka školy

 

Odpovědi na dotazy rodičů:

 

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Ne, nepočítá.

Jaké jsou výhody zařazení mého dítěte do přípravné třídy?

Menší počet žáků ve třídě – maximálně 15 – 17 žáků. Kontakt dítěte se školou, individuální péče paní učitelky.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Do přípravné třídy se zařazují děti, kterým přípravnou třídu doporučil psycholog z PPP a  s odkladem školní docházky. Hlavním smyslem je připravit dítě, které má sociální nebo jazykové znevýhodnění,  má sníženou koncentraci pozornosti, grafomotorické obtíže, vadu řeči, sníženou koordinaci pohybu, na bezproblémový vstup do první třídy.

Je dítě  v přípravné třídě klasifikováno?

Ne. V pololetí a na konci školního roku získává  stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Jaké činnosti děti dělají v   přípravné třídě?

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Dne 10. dubna 2017 od 16:30 na pracovišti v Laudově ulici  bude probíhat informativní třídní schůzka, kde se rodiče dozví odpovědi na další dotazy. Dále vyplníte přihlášku dítěte, kterou obdržíte u zápisu nebo ji stáhnete na webových stránkách školy nebo ji obdržíte u ZŘ Panošové. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení (PPP Praha 6 - tel. 220 612 131).

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května 2017.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Výuka začíná v 8:00 a končí v 11:45.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, případně na obědy do školní jídelny. K dispozici je Vašim dětem také ranní družina (od 6.30 hodin).

Jaké jsou platby ve škole?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

 

 

    • Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením

do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům

   udělen na ZŠ genpor. Františka Peřiny, a  kterým bylo doporučeno PPP přijetí do 

   přípravné třídy.

    • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy, viz

   spádové oblasti školy.

    • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy a bydlí na území hlavního města Prahy.
    • Děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy

Zápis ve dnech 5. - 6. dubna 2017

Vážení rodiče,
v případě, že jste si ještě nevyzvedli Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte, tak si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici v době od 7:30 do 16:00, nebo po domluvě na tel. čísle 235317251.
Prosím, aby se dostavili i rodiče žáků, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a ještě si rozhodnutí nevyzvedli.
Vezměte, prosím, s sebou registrační číslo dítěte nebo občanský průkaz.
Děkuji.
                  Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
vzhledem k odhlašování žáků ze Zličína nám poklesly stavy žáků. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme na pracovišti
v Socháňově ulici 4 prvních tříd - 1. A, 1. B, 1. C a 1. D , na pracovišti v Laudově ulici 3 první třídy - 1. E, 1. F a 1. G.

Školní družina ve školním roce 2018 / 2019

Vážení rodiče,

o přijetí  žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce (zápisní lístek), který si můžete vyzvednout u vedoucích školní družiny (pí Kotková - pracoviště Socháňova a pí Koderová - pracoviště Laudova) od 3. září 2018 a odevzdáte nejpozději do 7. září. 2018. Přijímáni jsou žáci 1. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity družiny jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:
  1. žáci z nižších ročníků
  2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitelka školy právo posoudit přijetí žáka individuálně.

V případě, že nebude Vaše dítě přijato do školní družiny a má odpolední vyučování, škola nad Vaším dítětem na základě Vaší žádosti zajistí dozor o polední přestávce.
Děti, které nebudou přijaty do školní družiny, se mohou hlásit do školní klubu na kroužky.

Vzhledem k vysokému počtu žáků na 1. stupni  je pravděpodobné, že žáci 5. ročníků nebudou moci být přijati do školní družiny. Rozhodnutí však bude učiněno až po obdržení všech přihlášek.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                 Jarmila Pavlišová


Pracoviště Socháňova 1. A

 I. ATřídní učitelka: Jitka Bajerová
    
 Počet žáků: 28     Počet chlapců: 15    Počet dívek: 13
    
    
1.AbdijevMaksim 
2.BaranayMiroslav 
3.CísařovskýMatěj 
4.GoliášTimotej 
5.HladišŠtěpán 
6.HouserFilip 
7.ChrzDavid 
8.KřovákJakub 
9.KvapilŠtěpán 
10.LacinaOndřej 
11.MíkaRobin 
12.PrůšekMatěj 
13.RovňanTobias 
14.SlaninaKryštof 
15.SotonaMatyáš 
    
16.BidlováKristýna 
17.
18.
Havlíčková
Chroustová
Ema
Karolína
 
19.KašováAndrea 
20.
21.
Kavková
Kopecká
Magdaléna
Marie
 
22.KonířováHelena 
23.MacharáčkováKarolína 
24.
25.
Mücková
Navrátilová
Nela
Nikol
 
26.ProcházkováZuzana 
27.TicháMartina 
28.Veverková Simona 
    

Pracoviště Socháňova 1. B

 I. BTřídní učitelka: Zdeňka  Veselá
    
 Počet žáků: 28      Počet chlapců: 16   Počet dívek: 12
    
    
1.FliegerRichard 
2.GolDaniel 
3.HorákAlex 
4.HrdličkaDavid 
5.ChaloupkaMarek 
6.ChvalMatyáš 
7.JaroušMartin 
8.KučeraTobiáš 
9.ManukjanlDavid 
10.PejdlDavid 
11.SuchýOndřej Kvido 
12.ŠedivýLukáš 
13.ŠkochSebastian 
14.ŠtipčákJakub 
15.VojíkMatěj 
16.WolfTomáš 
    
17.AdamováSimona 
18.BáňováIngrid 
19.ČernáIsabela 
20.DermendžievováBarbora 
21. HruškováKarolína 
22.IllíkováAlžběta 
23.JelínkováKateřina 
24.KučerováDiana 
25.
26.
Orgoníková
Pecinová
Eliška
Karin
 
27.PetkovováAdéla 
28.ŠefrováEma 

Pracoviště Socháňova 1. C

 I. CTřídní učitelka: Alice  Veselková
    
 Počet žáků: 23+1    Počet chlapců: 14+1   Počet dívek: 9
    
    
1.BaštaDavid 
2.ČástkaMaxmilián 
3.FlegrTadeáš 
4.HonskyyMaksym 
5.HubáčekAntonín 
6.KábrtTobiáš 
7.KemiläChristian v zahraničí
8.KnudsenJan 
9.KoutnýOndřej 
10.KozákAdam 
11.NevěřilJan 
12.ŠkarvanJakub 
13.ŠtechJan 
14.TučekDominik 
15.ZezulaJan 
    
    
16.DubskáViktorie 
17.HamrlováZdislava 
18.HolubováViktorie 
19..KabalevaSofie 
20. KalinováKlára 
21.LukáčováBianca 
22.SlezákováKlára 
23.ŠkapováJulie 
24.ŠtěpánováEmma
 
    
    
    

Pracoviště Socháňova 1. D

 I. DTřídní učitelka: Iveta Špačková
    
 Počet žáků: 28+1     Počet chlapců: 16+1     Počet dívek: 12
    
    
1.Bedaň Patrik 
2.BohunJiří 
3.BrandejsJan 
4.ČervenýJaroslav 
5.FaltaAdam 
6.FurskogSebastian Maxv zahraničí
7.Guerra Feijó Tomáš 
8.HabartaPřemysl 
9.KasíkOndřej 
10.KroupaTeodor 
11.MládekVojtěch 
12.MotlDaniel 
13.PopMaximilian 
14.
15.
Roško
Stupka
Miroslav
Tomáš
 
16.ŠimlAlex 
17.ŠormMarek 
    
18.DirbákováSofie 
19.GlebkaElízaveta 
20.HuckováNikol 
21.IžovskáKarolína 
22. KlufováBarbora 
23.KovrzkováIveta 
24.OprishOleksandra 
25.RitschelSofia 
26.ŘíhováBarbora 
27.SoukupováKarolína 
28TóthováSophie Ella 
28.VokounováMarcela 

Pracoviště Laudova - 1. E

 I. ETřídní učitelka: Zuzana  Novotná
    
 Počet žáků: 21    Počet chlapců: 14     Počet dívek: 7
    
    
1.BártaVojtěch 
2.BartošDominik 
3.BajramovičElvis 
4.ChudáčekVáclav 
5.KovalčukJiří 
6.KovalčukJan 
7.NechvátalMatouš 
8.NevřelaDaniel 
9.OtoupalDavid 
10.SívekJakub 
11.SukDaniel 
12.VondraDaniel 
13.ZimáčekFilip 
14.ZlesákMatěj 
    
15.BaginskáJulie 
16.Hájevská Natálie 
17.HorákováAdéla 
18.LipčákováAnna 
19.PlatkevičováKlára 
20.SantusováMia 
21.VokolkováŽofie 

Pracoviště Laudova - 1. F

 I. FTřídní učitelka: Anežka Soušková
    
 Počet žáků: 20+1     Počet chlapců: 13     Počet dívek: 7+1
    
    
1.AdámekOta 
2.BereczDaniel 
3.ČížkovskýDavid 
4.DolejšJan 
5.GačaJan 
6.JirkovskýJakub 
7.KučeraTomáš 
8.NovotnýJan 
9.OlejárLukáš 
10.SmoleňákMatyáš 
11.SokolDaniel 
12.ŠtréblFilip 
    
13.BichlmaierAnna Laurav zahraničí
14.EntnerováSofie 
15.ErbenováKlára 
16.KačmaříkováLucie 
17.KopeckáNikola 
18.LePhuong Bao Vy 
19.MaršálkováLeona 
20.NaušováMonika 
21.SkalskáKateřina 
    

Pracoviště Laudova - 1. G

 I. GTřídní učitelka: Lucie  Vodrážková
    
 Počet žáků: 21     Počet chlapců: 12    Počet dívek: 9
    
    
    
1.Al MakhallalatiJawad 
2.ČerničkaFilip 
3.FremlMatyáš 
4.GongolJakub 
5.GunárRóbert Enrikó 
6.HolanAlan 
7.JelínekMatyáš 
8.KopeckýDavid 
9.KovalMaxim 
10.MašekVilém 
11.OmastaJan 
12.VránaWilliam Miroslav
    
13.BuchlováEster 
14.CickováVanessa 
15.
16.
Filipová
Kačmaříková
Linda
Lucie
 
17.PecharováNikola 
18.SadílkováBára 
19.StrašilováAnežka 
20.VlkováAdéla 
21.Yu Huixin 

 0. ATřídní učitelka: Dana Vyjídáková
    
 Počet žáků: 17     Počet chlapců: 9     Počet dívek: 8
    
    
1.DubenFilip 
2.LindákNicolas 
3.MaruškaDominik 
4.PetrovskýMatěj 
5.PlzákFilip 
6.SoukupŠtěpán 
7.TalknerŠimon 
8.ZemanVojtěch 
9.ŽáčekMarek 
    
10.BankováSofie 
11.BendováKateřina 
12.DajbichováLucie 
13.DušákováEma 
14.ChalupováKristýna 
15.KubrováBarbora 
16.NutilováVeronika 
17.ŽivnáNikola 

Informace pro rodiče žáků - požadavky na pomůcky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

Školní rok 2017 / 2018 bude zahájen 4. září 2017

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C a 6. D  se shromáždí u svých šaten.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 6. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od  5. září 2017.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. H.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.


Informace pro žáky I. i II. stupně - školní rok 2017 - 2018

     Slavnostní zahájení školního roku se koná ve čtvrtek  4. září 2017 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu. 

 Od 5. září 2017 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

V pátek  5. září 2017 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  5.září 2017.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty, výňatek školního řádu, identifikační čísla pro platby a slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Informace pro žáky - školní rok 2017 / 2018


 

4. září 2017 ve společenské místnosti slavnostní zahájení pro 1. třídy a přípravnou třídu.
Pracoviště Laudova 8:00 hod. a pracoviště Socháňova 9:00 hod.

Zahájení školního roku:
pro 2. - 5. třídy  8:00 - 8:45 ve třídách,
 pro 6. - 9. třídy 8:00  - 8:45 ve třídách
 
Vřele zveme rodiče, rodinné příslušníky prvňáčků a ostatní veřejnost na slavnostní zahájení školního roku do společenské místnosti.

  • 4. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:     
    budova Socháňova: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D,
    budova Laudova:  0. A,  1. E, 1. F,1. G, 2. H, 6. E.  

    4. září   žáci  2. - 9. ročníku  sdělí  třídnímu učiteli, od kdy se začnou stravovat. Žáky 1. ročníku  přihlásí ke stravování rodiče na třídní schůzce, která proběhne 4.9. od 17:00 v kmenových  třídách.                                                                                  
         
    Od  5. září 2017  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 6. září 2017 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  5. září 2017 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2017 / 2018 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  5.září 2017.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Umístění tříd 2017 - 2018

 Umístění tříd - budova Laudova Umístění tříd - budova Laudova

Třídnictví ve školním roce 2017 / 2018

Pracoviště: Laudova ulice

Třídy

 

Třídní učitel - učitelka

0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. E

pí uč. Novotná           Zuzana

I. F

pí uč. Soušková          Anežka

I. G

pí uč. Vodrážková      Lucie

II. G

pí uč. Kmínková         Eva        

II. H

pí uč. Srpová              Zuzana       

          III. F

pí uč. Boštičková        Tatiana        

III. G

pí uč. Dmitrijev           Tereza        

IV. E

pí uč. Malíková           Alena        

IV. F

pí uč. Štěpánková       Nikola        

 V. E

pí uč. Štěpanovská     Jana        

 V. F

pí uč. Mráčková          Klára        

VI. E

pí uč. Holubová           Eva        

 


Umístění tříd 2017 - 2018

Umístění tříd - budova SocháňovaUmístění tříd - budova Socháňova

Třídnictví ve školním roce 2017 / 2018

Pracoviště: Socháňova ulice  

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Bajerová           Jitka        

  I. B

pí uč. Veselá                Zdeňka        

  I. C

pí uč. Veselková         Alice        

 I. D

pí uč. Špačková          Iveta        

II. A

pí uč. Dusilová             Zdeňka

II. B

pí uč. Kratochvílová  Miloslava        

II. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

II. D

pí uč. Bretová             Martina        

II. E

pí uč. Helclová            Tereza        

III. A

pí uč. Casková            Marie        

III. B

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

III. C

pí uč. Veselková         Hana        

III. D

pí uč. Malenová         Radka       

III. E

pí uč. Štěpánová        Lenka        

IV. A

pí uč. Benešová          Jiřina        

IV. B

pí uč. Dvořáková        Marie        

IV. C

pí uč. Klufová              Lenka        

IV. D

pí uč. Durmanová      Eva        

V. A

p. uč. Mevald              Jaroslav        

V. B

pí uč. Kalinová            Jana        

V. C

pí uč. Špaleta              Romana        

V. D

pí uč. Ježdík Ondřichová Petra        

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

VI. A

pí uč. Fulínová            Lucie        

VI. B

pí uč. Melichová         Helena        

VI. C

pí uč. Neubauerová   Zdenka        

VI. D

pí uč. Pačesová          Dana        

VII. A

pí uč. Skácelová          Gabriela

VII. B

pí uč. Mališová             Martina        

VII. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

VII. D

pí uč. Drahošová        Helena        

VIII. A

pí uč. Fridrichová       Jaroslava       

VIII. B

p. uč. Maxant             Miroslav        

VIII. C

pí uč. Novotná           Martina        

VIII. D

pí uč. Němcová          Martina       

VIII. E

pí uč. Paštová             Yveta        

IX. A

pí uč. Staňková           Libuše        

IX. B

pí uč. Mrázová          Vladislava        

IX. C

pí uč. Zítková             Vladislava        

IX. D

pí uč. Jurečková          Jolana       

 Stravování ve školní jídelně v týdnu od 5. září 2017 do 8. září 2017

 

Vážení rodiče,
vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně, jejíž dokončení zasáhne do začátku školního roku, bude stravování žáků zajištěno ve školní jídelně našeho detašovaného pracoviště v ulici Laudova. Od úterý 5. září do  pátku 8. září 2017 budou žáci, kteří se na tento týden přihlásí ke stravování, doprovázeni vyučujícími na oběd. Přesun proběhne vždy poslední vyučovací hodinu. Žáci budou vyučujícími odvedeni zpět na pracoviště v Socháňově ulici v souladu s koncem jejich vyučování. V případě jakékoliv změny vás budu ihned informovat.

Děkuji za pochopení.

Jarmila Pavlišová

VZOR:

Školní  jídelna při ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Pracoviště Socháňova

Vyplněný seznam odevzdají třídní učitelé – učitelky  paní Mikolášové, hospodářce ŠJ,  4. září 2017 do 8:45.

Seznam strávníků pro školní rok 2017 / 2018

Třída:

Příjmení a jméno: od 5.9.

Příjmení a jméno: od 6.9

Příjmení a jméno: od

 

 

 

 

 

 


Vychovatelka ŠD

Od 4. září 2017 hledáme vychovatelku do školní družiny. Jedná se o zástup, za dlouhodobě nemocnou pracovnici.
V případě zájmu, prosím, zavolejte do školy: 235317251-2.
Děkuji. Jarmila Pavlišová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
na základě stížnosti jednoho rodiče Vám sděluji k požadavkům školy následují:
Papírové kapesníčky - třídní učitelky vybírají pro případ potřeby, když dítěti zapomenete kapesníčky do školy dát. V každé třídě jsou k dispozici všem dětem. V případě, že nechcete do třídy kapesníčky dát, nemusíte, ale vaše dítě pak nemá možnost používat kapesníčky ostatních dětí.
Toaletní papír - na WC jsou toaletní papíry pravidelně doplňovány, 1 balení slouží jako rezerva pro třídu v případě nutnosti. Opět nemusíte posílat do školy.
Papírové utěrky a tekuté mýdle je dětem k dispozici ve třídě po výtvarné výchově, praktických činnostech či po svačině. Na WC jsou osoušeče rukou i mýdlo dětem k dispozici. Opět záleží na rodičích, zda chtějí dětem ulehčit pobyt ve třídě.

Všechny sešity a čtvrtky rodiče kupují dětem sami,  na požádání je učitel ochoten je dítěti zakoupit, ale rodiče je uhradí.

Je  mi velice líto, že musím reagovat tímto způsobem, samozřejmě na třídních schůzkách byste si měli vše vyjasnit s třídními učiteli.

Přeji hezký den.
Jarmila Pavlišová


22. září 2017

  • Výlet na Říp – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.
  • Kino – Hurvínek ve filmu -  2. G, 2. H, 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Srpová, pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.

           


25. září 2017

  • Atletika – čtyřboj – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

26. září 2017

  • Atletika – čtyřboj – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Koncert  - II. stupeň:  6. a 7. ročník – Filmová a muzikálová hudba.
  •                                      8. a 9. ročník – Jaroslav Ježek.
  • MSŠCH – práce v laboratořích, 24 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Melichová.

27. září 2017

  • Školní akce k 35. výročí otevření školy v Laudově ulici. Zúčastní se všechny třídy na pracovišti v Laudově ulici.
  • 8:00 – 10:00 společná část v atriu školy a ve třídách.
  • Podzimní naučná stezka – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, píuč. Špaleta, pí uč. Ježdík Ondřichová.
  • Výlet na Říp – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.

28. září 2017

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť toho dne byl svým bratrem zabit český kníže sv. Václav

29. září 2017

Ředitelské volno. Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

3. října 2017

Dopravní hřiště:                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Bretová.                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. ...

4. října 2017

Dopravní hřiště:                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Durmanová.                             11:00 – 12:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. ...

5. října 2017

  • Běh pro Afriku – budova v Laudově ulici 1. – 5. ročník, zajišťuje pí uč. Štěpanovská + TU přihlášených tříd.

6. října 2017

  • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, včetně 6. E, zajišťují pí uč. Fridrichová a p. uč. Ceman + TU přihlášených tříd.

9. října 2017

  • MFF „Příběhy Země“ - 3. F, 3. G a 5. F, zajišťují pí uč. Boštičková, pí uč. Dmitrijev a pí uč. Mráčková.

10. - 20. října 2017

Národní testování SCIO  - 6. ročník

11. října 2017

  • Exkurze - svíčkárna a čokoládovna Šestajovice- 1. A, 1. E, 2. H, 3. E, 5. C, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Špaleta.
  • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

12. října 2017

  • Minifotbal, zajišťují pí uč. Siváková.

13. října 2017

  • Exkurze – sklárna a mýdlárna - 3. F a 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a  pí uč. Dmitrijev.

16. října 2017

  • Deskohraní – 6. A, 6. B, zajišťují pí uč. Fulínová a pí uč. Melichová.
  • Profitesty – 9. A – 10 žáků.

18. října 2017

  • České muzeum Hudby – Staré pověsti české aneb jak to všechno bylo. – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Malíková a   pí uč. Štěpánková.
  • Exkurze – sklárna a mýdlárna-  3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.

20.října 2017

  • Profitesty – 9. D – 10 žáků.
  • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

21. října 2017

  • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

24. října 2017

  • Výlet  Kutná Hora – 7. A, 9. D, zajišťují pí uč. Skácelová a pí uč. Jurečková.
  • Prevence – Típni to!  - 8. A – 8:00 – 9:40, zajišťují vyučující 1. a 2. vyučovací hodiny, 25 Kč.
  • Prevence – Típni to!  - 8. B – 9:55 – 11:45, zajišťují vyučující 3. a 4. vyučovací hodiny, 25 Kč.
  • Stolní tenis – mladší žáci, zajišťují pí uč. Siváková.
  • Prevence – 1. pomoc(teorie) – 5. E, 5. F - 9:55, zajišťuje pí uč. Štěpanovská, pí uč. Mráčková.

25. října 2017

  • Stolní tenis – starší žáci, zajišťují pí uč. Siváková.
  • Projektový den Podzimní slavnosti – 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. C,zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková H..

26. - 27. října 2017

  • Podzimní prázdniny. Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Jana Wericha.

28. října 2017

  • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.

30. října 2017

  • Prevence – 1. pomoc (praxe) – 4. C, 4. D - 9:55, zajišťuje pí uč. Klufová a  pí uč. Durmanová.
  • Prevence – požární prevence - 7. C – 9:55, zajišťuje vyučující 3. vyučovací hodiny.
  • Projekt Hallowen – 5. A, 5. B, 5. C a 5. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.Kalinová , pí uč. Špaleta a pí uč. Ježdík Ondřichová.
  • Školská rada – 16:00.

31. října 2017

  • Ekocentrum Podhoubí –Malíři bez štětce – 3. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.
  • Projekt Hallowen – 2. E, 4. A a 4. B, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.
  • Prevence – 1. pomoc (praxe) – 4. E, 4. F - 9:55, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Prevence – požární prevence - 7. A – 9:55, zajišťuje vyučující 3. vyučovací hodiny.
  • Prevence – Típni to!  - 8. E – 8:00 – 9:40, zajišťují vyučující 1. a 2. vyučovací hodiny, 25 Kč.

1. listopadu 2017

  • Ekocentrum Podhoubí –Malíři bez štětce – 3. G, zajišťuje pí uč. Dmitrijev.
  • DIVADLO Glans – O chytré princezně – 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
  • Výstava Na film 2 – 4. E, zajišťuje   pí uč. Malíková.
  • Prevence – Típni to!  - 8. C – 8:00 – 9:40, zajišťují vyučující 1. a 2. vyučovací hodiny, 25 Kč.
  • Prevence – Típni to!  - 8. D – 9:55 – 11:45, zajišťují vyučující 3. a 4. vyučovací hodiny, 25 Kč.
  • Konzultace - Mgr. Pýchová – od 9:00.

2. listopadu 2017

  • Výstava Na film 2 – 4. F, zajišťuje   pí uč. Štěpánková.
  • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.

3. listopadu 2017

  • Turnaj ve florbalu – 1. stupeň, zajišťuje p. uč. Ceman.
  • Prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu – 5. D, 7. C, 8. A, 8. E,  zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Krauseová, pí uč. Fridrichová a pí uč. Paštová.

6. listopadu 2017

  • Seminář – Čtenářská gramotnost – pí uč. Němcová.
  • Seminář – Odpady – pí uč. Goliášová.

7. listopadu 2017

  • Prevence – 1. pomoc (praxe):

 5. E – 8:55, zajišťuje pí uč. Štěpanovská,
 5. F  - 9:55, zajišťuje pí uč. Mráčková.
 5. B  - 9:55, zajišťuje pí uč. Kalinová.

  • Prevence – požární prevence
 8. A – 8:55, zajišťuje  vyučující 2. vyučovací  hodiny,
 8. B  – 9:55, zajišťuje vyučující 3. vyučovací hodiny.

  • Seminář – čtenářská gramotnost – pí uč. Němcová.

8. listopadu 2017

  • Prevence – 1. pomoc (praxe):

 5. C – 8:55, zajišťuje pí uč. Špaleta,

 5. D  - 9:55, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

  • Prevence – požární prevence

  8. C – 8:55, zajišťuje  vyučující 2. vyučovací  hodiny,

  8. D  – 9:55, zajišťuje vyučující 3. vyučovací hodiny.


9. listopadu 2017

  • Vycházka barokní Prahou – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
  • Dopravní hřiště:

                                8:30 –   9:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková,

                                9:45 – 10:45 – 4. A zajišťuje pí uč. Švarcová,

                              11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

  • Divadlo 5. B pro 1. třídy – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, společenská místnost, zajišťuje pí uč. Kalinová a TU 1. tříd.
  • Prevence – 1. pomoc(praxe):

8:55 - 5. A, zajišťuje p. uč. Mevald,

9:55 - 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

  • Prevence – požární prevence

  8. E – 8:55, zajišťuje  vyučující 2. vyučovací  hodiny,

  9. A  – 9:55, zajišťuje vyučující 3. vyučovací hodiny.

 


10. listopadu 2017

  • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C a 9. D pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G – dle pokynů pí uč. Krejčové, vždy jedna vyučovací hodina. Rozpis bude upřesněn.
  • Dopravní hřiště:

                                8:30 –   9:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Durmanová,

                                9:45 – 10:45 –  4.F zajišťuje pí uč. Štěpánková,

                              11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

  • Smysly  živočichů, zajišťuje pí uč. Krejčová, vstupné 40 Kč:

                                11:55 –   12:40 – 6. A, 6. B, zajišťují vyučující 5. vyučovací  

                                                                               hodiny,

                                                             6. E, zajišťuje p. uč. Mevald.

                                12:55 – 13:3 5 – 6. C, 6. D, zajišťují vyučující 6. vyučovací

                                                                             hodiny.


11. listopadu 2017

  • Svatomartinský průvod s ohňostrojem - Praha Řepy.

15. listopadu 2017

  • Testování ČŠI – 9.A, 9. B, 9. C, 9. D, dle rozpisu.
  • Florbal – 1. - 3. třídy, zajišťuje p. uč. Ceman.
  • Projektový den –Podzimní den 3. D, zajišťuje pí uč. Malenová.
  • Profitesty – 9. B – 5 žáků, 9. C – 7 žáků.

16. listopadu 2017

  • Exkurze do Poslanecké sněmovny ČR – 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.
  • Knihovna Řepy – 1. E a 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Z. a pí uč. Srpová.

17. listopadu 2017

  • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

22. listopadu 2017

  • Vlastivědná  vycházka  Prahou – 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.
  • Výlet Čechova stodola – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.
  • Praxe studentky – přípravná třída(0.A).
  • Pedagogická rada - klasifikace a hodnocení chování žáků za I. čtvrtletí

23. listopadu 2017

  • Vyšehrad - vycházka Prahou – 8. D, zajišťuje pí uč. Němcová.
  • Výlet Čechova stodola – 2. A, 2. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

24. listopadu 2017

  • Exkurze do vězení -  Plzeň – Bory, 20 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Jurečková.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vyhlášení konání voleb

  

     Rada městské části Praha 17 stanovila, jako zřizovatel, v souladu s rozhodnutím Výboru pro výchovu  a  vzdělávání  Zastupitelstva hlavního města Prahy, počet členů školské rady na 6. V praxi to znamená, že zřizovatel bude zastoupen 2 zástupci, z řad rodičů budou voleni 2 zástupci a z řad pedagogických pracovníků budou voleni 2 zástupci.

     Volby 2 zástupců z řad pedagogických pracovníků se uskuteční dne 22. listopadu 2017 pracoviště Laudova ve 13:15hod. a pracoviště Socháňova  ve 14:00 hod., ve sborovně škol.

     Volby 2 zástupců z řad rodičů se uskuteční dne  4. prosince 2017 na pracovišti v Laudově ulici a 6. prosince 2017 na pracovišti v Socháňově ulici při konání třídních schůzek. Volba proběhne  před společenskou místností od 17:00 hodin do 19:30 hodin.

     Volební lístky zákonní zástupci obdrží při vstupu do volební místnosti. 

     Prosím rodiče, kteří mají zájem o práci ve školské radě, ať se písemně přihlásí ředitelce školy do 1. prosince 2017.

      Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

                                                                      Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                            ředitelka školy

  V  Praze dne  16. listopadu 2017

 

 


     Vážení rodiče,

      31. prosince 2017 končí volební období stávající školské rady.

     Tato rada pracovala velice intenzivně. Za období tří let se sešla celkem 12x, povinností bylo 6x. Na svých jednáních projednávala provoz školy, pedagogické zabezpečení školního roku, výroční zprávu, schvalovala Školní vzdělávací program Domino a další záležitosti. Chtěla bych moc poděkovat všem jejím členům, zvláště pak Mgr. Kvapilové a MUDr. Karpíškovi, kteří zastupovali vás, zákonné zástupce.

  

                                             Mgr. Jarmila Pavlišová

        


30. listopadu 2017

  • Ekocentrum Podhoubí – Zimní hrátky se zvířátky (dílnička) – 1. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
  • Výlet – Příbram – Peklo - 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková A..
  • Mgr. Mejstříková, SPC Zlíchov, hospitace ve třídě 1. F,  2. – 3. vyučovací hodina.

1.prosince 2017

  • Rozsvěcení vánočního stromku – před OVUSem, 17:00, zajišťuje pí uč. Kalinová a pí as. Kalina.
  • Výlet – Příbram – Peklo - 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková A..
  • Mgr. Mejstříková, SPC Zlíchov, hospitace ve třídě 1. F,  2. – 3. vyučovací hodina.

4. prosince 2017

  • Prevence: 1.A – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Bajerová, 9:55.
  • Prevence: 1.B – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Veselá, 9:55.
  • Prevence: 2.A – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Dusilová, 9:55.
  • Prevence: 2.B – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Kratochvílová, 9:55.
  • Jarmark budova Laudova, 17:00.
  • Volby rodičů  do Školské rady 17:00 – 19:30.
  • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

5. prosince 2017

  • Mikulášská nadílka  I. stupeň pracoviště Laudova i Socháňova – žáci 9. ročníků, zajišťuje pí zást. Panošová.
  • Projekt  - Čertovský den – 1. E, 1. F. 1. G, zajišťují pí uč. Novotná Z., Soušková a Vodrážková.
  • Prevence: 1.C – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Veselková A., 9:55.
  • Prevence: 1.D – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Špačková, 9:55.
  • Prevence: 2.C – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Odehnalová, 9:55.
  • Prevence: 2.D – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Bretová, 9:55.
  • Národní galerie – Andělé – 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 


6. prosince 22017

  • Konzultace - Mgr. Pýchová.
  • Prevence: 1.E – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Novotná Z., 9:55.
  • Prevence: 1.F – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Soušková, 9:55.
  • Prevence: 2.G – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Kmínková, 9:55.
  • Prevence: 2.E – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Helclová, 9:55.
  • Divadlo Ta Fantastika – Sněhová královna - 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.
  • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 5. B, KC  Průhon, zajišťuje pí uč. Kalinová.
  • Jarmark budova  Socháňova, 17:00.
  • Volby rodičů do Školské rady 17:00 – 19:30.
  • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. 
           19: 00 – rodiče žáků 9. ročníků – společenská místnost, informace k přijímacímu  řízení na střední školy, zajišťuje pí uč. Drahošová.

         19: 00 – rodiče žáků 7. ročníků – sborovna,  informace  k lyžařskému kurzu,  zajišťují pí zást.  Tenglerová.             

 


7. prosince 2017

  • Výlet  Čechova stodola – 1. E, 1. F, zajišťují pí uč. Novotná Z. a  pí uč. Soušková.
  • Divadlo  Glanc – Vánoce na blátě, 10:00, 2. G, zajjišťuje pí uč. Kmínková.
  • Prevence: 1.G – Petr sám doma, zajišťuje pí uč. Vodrážková, 9:55.
  • Prevence: 2.H – Bezpečné chování, zajišťuje pí uč. Srpová, 9:55.

8. prosince 2017

  • Výlet  Čechova stodola – 2. G, 2. H, zajišťují pí uč. Kmínková a  pí uč. Srpová.
  • Návštěva planetária – 5. F, zajišťuje pí uč. Mráčková.
  • Prevence: 6.A – Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
  • Prevence: 6.B – Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
  • Arnošt Lustig – Devět životů – 7. A, 8. A, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C – návrat na 4. vyučovací hodinu, zajišťují třídní učitelé.

 


Volby do školské rady

      Rada městské části Praha 17 stanovila, jako zřizovatel, v souladu s rozhodnutím Výboru pro výchovu  a  vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy, počet členů školské rady na 6. V praxi to znamená, že zřizovatel bude zastoupen 2 zástupci, z řad rodičů budou voleni 2 zástupci a z řad pedagogických pracovníků budou zvoleni 2 zástupci.

      Funkční období členů školské rady je tři roky.

      Volby 2 zástupců z řad rodičů se uskuteční dne  4. a  6. prosince 2017 při konání třídních schůzek. Volba proběhne v budově obou škol od 17,00 hod. – 19,30 hod. V budově v Laudově ulici dne 4. prosince 2017 a v budově v Socháňově ulici dne 6. prosince 2017.

      Volební lístky zákonní zástupci obdrží při vstupu do volební místnosti. 

Seznam kandidátů – rodičů nezletilých žáků.

 Všichni kandidáti souhlasili s přijetím kandidatury.

 Seznam kandidátů je dle abecedy.

 

  • MUDr. Milan Karpíšek

  • p. David Kaucký 

  • Mgr. Jana Kvapilová

                                                                      

                                                                         Mgr. Jarmila Pavlišová

     V Praze dne 4. prosince 2017                     ZŠ genpor. Františka Peřiny

     


9. prosince 2017

Zažít  Řepy  Adventní – živý Betlém, zpěv koled – 1. E, zajišťuje pí uč. Novotná Z..

11. prosince 2017

  • Výlet – zámek Loučeň – 1. A, 3. E, 5. C,  zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Špaleta. Odjezd v 7:30, návrat do 13:00.
  • Výlet  Čechova stodola – 1. D, 2. E, zajišťují pí uč. Špačková a  pí uč. Helclová.
  • Prevence: 6.C – Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
  • Prevence: 6.D – Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.

12. prosince 2017

  • Fotografování  na kalendář – 1. stupeň, pracoviště Laudova.
  • Prevence: 6.E – Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.

13. prosince 2017

  • Fotografování  na kalendář – 1. stupeň, pracoviště Socháňova.
  • Výdej vstupenek  pro třídy od 10:40, proti hotovosti.
  • Mladý chemik – soutěž – 2. kolo, 3 žáci, zajišťuje pí uč. Melichová.

14. prosince 2017

  • Vánoční dílna – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
  • Pořad o Vánocích – kostel sv. Rodiny:

 9:00 – 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.

10:00 – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.

11:00 – 2. A, 2. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

  • Knihovna Řepy, 10:00  – 1. G, zajišťuje pí uč. Vodrážková.
  • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
  • Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
  • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
  • Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.

15. prosince 2017

  • Generálka - Aruna -10:00, tělocvična. Dle pokynů pí uč. Drahošové a p. uč. Maxanta.

18. prosince 2017

  • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče

                            1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00 – pouze 

                             vystupující třídy. Po skončení  výuka   dle  rozvrhu.  Před

                             skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny.

                             Děkuji za vystupující žáky. 

  • Prevence: 7.A – Kyberšikana, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
  • Prevence: 7.B – Kyberšikana, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
  • Planetárium – pohyby Země – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 


19. prosince 2017

  • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
  • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
  • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

 


20. prosince 2017

  • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.

Vybrané peníze, prosím, odevzdejte ZŘ Tenglerové do 10:00.   

                              10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

  • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově  ulici, společenská místnost, 16:00 a 17:30.      
  • Tělocvičny odpoledne budou již  otevřeny, budova v Socháňově ulici. 

21.prosince 2017

  • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Besídka tříd 4. A, 4. B , dle pokynů pí uč. Švarcové a Dvořákové.

22. prosince 2017

  • Filmové přestavení: Bajkeři – 8. D, 9. B, 9. C, zajišťují TU.
  • Muzeum Karla Zemana - 6.D, E, zajišťují TU
  • Besídky – I. stupeň.
  • Filmové přestavení: Přání k mání – kino CineStar – 1.A,

 1. B, 3. E, 5. A, 5. B, 5. C, zajišťují TU.

  • Národní galerie – 5. D, zajišťuje TU.
  • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.

Vánoční besídka

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme 20. prosince 2017na vánoční vystoupení, které si pro Vás děti připravily.
   První vystoupení začíná v 16 hodin ve skleněném sále.
   Druhé vystoupení začíná v 17, 30 hodin ve skleněném sále.
Budova v ul. Laudova.


Jak se měnil svět a my s ním

Vážení rodiče,
zveme Vás na vánoční vystoupení 18. prosince 2017 v 17 hodin a 19 hodin,
                                                        19. prosince 2017 v 17 hodin a 19 hodin.
Vystoupení je v tělocvičně budovy ul. Socháňova, vstup z hřiště.

Vánoční vystoupení 2017 - informace

18.12.  8:00 - příchod do školy, zázemí ve třídě,

                         příprava na vystoupení

             9:00 – začátek dopoledního vystoupení v tělocvičně, konec cca v 11 hod., poté

                           odchod  do tříd

            16:30 – příchod do školy, příprava na vystoupení

            17:00 – začátek odpoledního vystoupení, děti s TU čekají ve třídě, po svém čísle

                          se  vracejí opět do třídy

             19:00 – začátek večerního vystoupení, odchod domů s rodiči individuálně buď po

                          vlastním vystoupení, nebo po skončení celého programu cca ve 20:45

                       - rodiče si mohou vyzvedávat děti ve třídách

19.12.  Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00, jinak pí uč. dle rozvrhu ve třídách.

              Odpolední vyučování vystupujícím žáků odpadá.                  

                8:00.   Třídy se učí dle rozvrhu.

             16:30 – příchod do školy a příprava na vystoupení

            17:00 – začátek odpoledního vystoupení, děti s TU čekají ve třídě, po svém čísle

                          se  vracejí opět do třídy

             19:00 – začátek večerního vystoupení, odchod domů s rodiči individuálně buď po

                          vlastním vystoupení, nebo po skončení celého programu cca ve 20:45

                       - rodiče si mohou vyzvedávat děti ve třídách

20.12.  Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00, jinak pí uč. dle rozvrhu ve třídách.

Prosíme rodiče vystupujících žáků, aby vybavili děti svačinami a pitím.

Prosíme rodiče, aby během vystoupení neodcházeli z tělocvičny a případně si vyzvedli své děti až po skončení celého programu.

 Vchod pro rodiče - diváky do tělocvičny, kde probíhá vystoupení, zadním vchodem u hřiště. Prosíme o dochvilnost, po začátku vystoupení se vchod uzavře.

Vstup pouze se zakoupenou vstupenkou. Cena  50,-  Kč

Po celou dobu pondělního i úterního vystoupení bude služba u hlavního vchodu do školy, nesmí tam však chodit rodiče na vystoupení!!!!

Otevřeno je pouze pro případné dřívější vyzvednutí dítěte.

               Děkujeme za spolupráci a pochopení.                                        Vedení školy


Vánoční vystoupení 2017 – „Jak se měnil svět a my s ním“

Pondělí 18.12.2017 – 17:00

Pondělí 18.12.2017 – 19:00

Úterý  19.12.2017 – 17:00

Úterý  19.12.2017 – 19:00

režie: Mgr. Marie Dvořáková

Moderátoři: Jennie  Félová, Lea Kostelníková, Marek Matějka

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

 

Úvod  - Jen pro ten dnešní den  + klavírista + moderátoři 

 

 pí uč. Fridrichová

p. uč. Maxant

1.

Charleston

5. C

pí uč. Špaleta

2.

Malé kotě

1. B

pí uč. Veselá

  3.

Mňau

3. E

4. B

pí uč. Štěpánová

pí uč. Dvořáková

4.

Ku Praze uhání vlak

2. B

pí uč. Kratochvílová

5.

Diskotéka

1. A

 

pí uč. Bajerová

6.

Eye  of the Tiger

3. B

pí uč. Fikejzlová

7.

Včelka Mája

1. D

pí uč. Špačková

8.

Pribináček

2. A

pí uč. Dusilová

9.

Dětská hvězda Dáda

2. D

pí uč. Bretová

10.

S čerty nejsou žerty

1. C

pí uč. Veselková Alice

11.

Čertovina

3. C

pí uč. Veselková  Hana

12.

We will rock you

4. D

pí uč. Durmanová

13.

Taneční sport + synchro tanec

 

pí uč. Dvořáková

14.

Tak už to v naší škole chodí

4. A

pí uč. Švarcová

15.

Pátá

3. A

pí uč. Casková

16.

Osobnosti

5. D

pí uč. Ježdík Ondřichová

17.

Léto 95

4. C

pí uč. Klufová

18.

Trezor  K.  Gott

7. C

pí uč. Krauseová

19.

Trhák

2. C

pí uč. Odehnalová

20.

Piráti z Karibiku

3. E

4. B

pí uč. Štěpánová

pí uč. Dvořáková

21.

Vývoj  tance

7. B

pí uč. Mališová

22.

ABBA, M. Jackson

5. B

pí uč. Kalinová

23.

Parkur

7. D

pí uč. Drahošová

24.

Letem světem hudbou

6. B

pí uč. Melichová

25.

Oh Happy Day  + tanec JIVE

 

pí uč. Dvořáková

pí uč. Helclová

pí uč. Malenová

pí uč. Klufová

pí uč. Durmanová

26.

To máme mládež

8. C

9. D

pí uč. Fulínová

pí uč. Novotná

pí uč. Jurečková

 

Závěr - Život je jen náhoda

Přání ředitelky školy

 

pí uč. Fridrichová

pí uč. Dvořáková

p. uč. Maxant

 

Píseň  „Vánoční“

N.Branná

p. uč. Maxant

 


Výsledky voleb do školské rady

Dne  4. a 6.  prosince 2017 se uskutečnily volby zákonných zástupců žáků do   Školské rady. Na základě těchto voleb byli zvoleni:

          1.  Mgr. Jana Kvapilová   
       2. MUDR. Milan  Karpíšek        

      Dne  22. listopadu  2017 se uskutečnily volby pedagogických pracovníků školy do   Školské rady. Na základě těchto voleb byly zvoleny:

  1. PhDr. Hana Tenglerová   

  2. Mgr. Hana  Veselková        

                                                       Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                               ředitelka školy

     

     


Poděkování

Vážení rodiče,

     blížící se konec roku je obdobím bilancování a hodnocení jeho průběhu, všech výsledků v mnoha různých oblastech. O to více vedení školy a celý pedagogický sbor těší slyšet slova pochvaly a ocenění naší práce obzvlášť ze strany našich nejbližších partnerů – rodičů žáků naší školy. Velmi si toho vážíme a i my chceme touto cestou poděkovat vám všem za velmi dobrou spolupráci a vstřícný přístup založený na otevřené komunikaci a tvůrčí interakci. Vážíme si zájmu o naši školu.
       Dovolte nám, abychom vám všem ze srdce popřáli, aby  celoroční shon, napětí a stres nahradila vánoční pohoda a klid, abyste se u stromečku sešli se všemi, na kterých Vám nejvíce záleží  a máte je rádi.

     Přejeme Vám, Vašim dětem i blízkým, abyste si vánoční svátky užili v klidu, míru a pohodě, a aby se  Vám vydařil nový rok, rok 2018.


                                        za zaměstnance ZŠ genpor. Františka Peřiny  Jarmila Pavlišová 

 


27.12. 2017 - 2.1. 2018

Vánoční prázdniny. Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

3. ledna 2018

  • Konzultace s Mgr. Pýchovou – dle požadavků.
  • Prevence: 7.C – Netolismus, zajišťuje vyučující 2. a  3. vyuč. hodiny, 8:55 – 10:40.
  • Prevence: 7.A – Netolismus, zajišťuje vyučující 4. a  5. vyuč. hodiny, 11:00 – 12:40.

8. ledna 2018

  • Prevence - Alkohol:

8:00 – 9:40 – 9. A, zajišťuje vyučující 1. a  2. vyuč. hodiny, třída 9. A.

8:00 – 9:40 – 9. C, zajišťuje vyučující 1. a  2. vyuč. hodiny, třída 9. C,

9:55 – 11:45 – 9. B, zajišťuje vyučující 3. a  4. vyuč. hodiny, třída 9. B,

9:55 – 11:45 – 9. D, zajišťuje vyučující 3. a  4. vyuč. hodiny, třída 9. D.


9. ledna 2018

  • Prohlídka Národního divadla – 8. D, zajišťuje pí uč. Němcová, návrat na 4. vyučovací hodinu.

12. ledna 2018

  • Prevence: 7.B – Netolismus, zajišťuje vyučující 2. a  3. vyuč. hodiny, 8:55 – 10:40.
  • Prevence: 7.D – Netolismus, zajišťuje vyučující 4. a  5. vyuč. hodiny, 11:00 – 12:40.
  • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

13. ledna 2018

  • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

17. ledna 2018

  • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
  • Školní kolo ZO – zajišťuje pí uč. Pačesová.
  • Enviromentální výchova – letiště Praha, ve třídě 4. D:

 8:00 –  8:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Durmanová,

 8:55 –  9:40 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová,

 9:55 – 10:40 – 4. A, zajišťuje pí uč. Švarcová,

11:00 – 11:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

18. ledna 2018

  • Koncert  pro 6. a 7. ročník – zajišťuje p. uč. Maxant, společenská místnost, 45 Kč

19. ledna 2018

  • Enviromentální výchova – letiště Praha, ve třídě 5. B:

 8:00 –  8:45 – 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová,

 8:55 –  9:40 – 5. C, zajišťuje pí uč. Špaleta,

 9:55 – 10:40 – 5. A, zajišťuje p. uč. Mevald,

11:00 – 11:45 – 5. D, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

  • Enviromentální výchova – letiště Praha, ve třídě 4. F:

 8:00 –  8:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

 8:55 –  9:40 – 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková,

 9:55 – 10:40 – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská,

11:00 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Mráčková.

  • Přehazovaná – 7. třídy, zajišťuje pí uč. Siváková.

10. ledna 2018

  • Školení – multikulturní výchova, začátek 14:00 -  25 určených pedagogů, dle pokynů pí  zást. Tenglerové, třída 9. C.
  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

15. ledna 2018

  • Přehazovaná – 6. třídy, zajišťuje pí uč. Siváková.

Novoroční koncert Česko-japonské společnosti

27 ledna 2018 od 15:00 se bude konat v Mramorovém sále paláce Lucerna 11. ročník novoročního koncertu Česko-japonské společnosti. Na tomto koncertě vystoupí také žáci naší školy pod vedením pana ...

22. ledna 2018

• Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

23. ledna 2016

• Exkurze do vězení - Všehrdy, 20 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Mrázová.

25. ledna 2018

• Divadlo U Hasičů – 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

26. ledna 2018

• Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

27. ledna 2018

• Volby – 8:00 – 17:00, budova Laudova i Socháňova.

24. ledna 2018

  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Náslech Mgr.  Drahotová -  1. B , 2. vyučovací hodina.
  • Obvodní kolo – MO  5. a 9. ročník, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
  • Přebor školy ve šplhu, zajišťuje pí uč. Špaleta.
  • Školní kolo BiO – zajišťuje pí uč. Krejčová.

30. ledna 2018

  • Film Josef Vágner -  ZOO   Dvůr Králové – společenská místnost, 20,- Kč, dle rozpisu, zajišťuje pí zást. Tenglerová.

31. ledna 2018

  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Filmové přestavení: Čertoviny kino CineStar – 1. A, 3. E, 5. A, 5. B, 5. C,  zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Štěpánová, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová a pí uč. Špaleta. Po návratu CO a rozdání vysvědčení.
  • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

1. února 2018

  • Filmové přestavení: Coco – kino CineStar – 4 E, 4. F, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
  • Beseda k exkurzi do vězení -  Plzeň – Bory,  9. D – 8:55 – 11:40, zajišťují vyučující 2. a 3. vyučovací hodiny, třída 9. A + 9. B. 50 Kč.
  • Začíná sběr papíru na budově v Laudově ulici.
  • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.

2. února 2018

  • Pololetní prázdniny, provoz zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

5. února 2018

  • Divadlo Na Prádle – muzikál  Za komínem – 5. D, 5. E, 5. F, 6. E, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Štěpanovská, pí uč. Mráčková a pí uč. Holubová.
  • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova  Socháňova  17:30.
  • Školská rada – 16:00.
  • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

6. února 2018

  • Obvodní kolo  ve šplhu, zajišťuje pí uč. Špaleta.
  • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova   Laudova   16:30.
  • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

7. února 2018

  • Knihovna Smíchov – Staré pověsti české – 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Výlet Toulcův  dvůr – Cesta ke chlebu – 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá.
  • Konzultace - Mgr. Pýchová.
  • Odvoz  sběru papíru na budově v Laudově ulici – 8:00.
  • Školní kolo OAj – 14:00, zajišťuje pí uč. Jurečková.
  • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.
  • Futsal – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

8. února 2018

  • Knihovna Smíchov – Staré pověsti české – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
  • Futsal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

Pondělí 12. února – pátek 16. února 2018

  • Jarní prázdniny,  provoz zajišťuje ZŠ  genpor. Františka Peřiny.

9.února 2018

  • Obvodní kolo  ve šplhu – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

19. února 2018

  • Odjezd na lyžařský výcvikový kurz  7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová, p. uč. Ceman.
  • Plavání – 4. C a 4. D,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Běh bankou – 4 žáci, zajišťuje pí uč. Staňková.

20. února 2018

  • Obvodní kolo ZO, zajišťují pí uč. Pačesová a pí uč. Krejčová.

21. února 2018

 
  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Energie – budoucnost lidstva, 8:00 – 13:35, 8. ročník, dle pokynů ZŘ Tenglerové.

22. února 2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.
  • Energie – budoucnost lidstva, 8:00 – 13:35, 9. ročník, dle pokynů ZŘ Tenglerové.
  • Divadlo U Hasičů – Princ Bajaja – 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

23. února 2018

  • Plavání – 4. E a 4. F,  1. lekce.  Odjezd autobusu v  8:30, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Návrat z lyžařského výcvikového  kurzu 7. ročník - příjezd autobusu ve 12:30 - 13:00(konečná tramvaje č. 9), zajišťují pí uč.  Paštová  a p. uč. Ceman. 

26. února 2018

  • Plavání – 4. C, 4. D - 3. + 4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • SPC Sluníčko - hospitace ve třídě 3. B.
  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 3. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 2. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  2. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 1. A

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková  - 4. F


28. února 2018

  • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Plavání – 4. E, 4. F - 3 + 4. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Plavání – 4. C a 4. D,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Návštěva knihovny, Smíchov – 6. B, zajišťuje pí uč. Zítková.
  • Národní divadlo – večerní představení – 8. D, zajišťuje pí uč. Němcová.

1. března 2018

  • Plavání – 4. A, 4. B -  3. + 4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč.  Švarcová a pí uč. Dvořáková.
  • Basketbal – chlapci  – 8. a 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Školní kolo recitační soutěže – Pražské poetické setkání – 14:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

2. března 2018

  • Plavání – 4. E, 4. F - 5. + 6. lekce.  Odjezd autobusu v  8:30, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

5. března 2018

  • Plavání – 4. C, 4. D - 6. + 7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – výtvarná dílnička. Schůzka  - dle pokynů pí uč. Caskové, třída 3. A – vedoucí Casková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Casková,  Dusilová – třída 2. A

                                2.sk.   Klufová, Veselá – třída  1. B

                                3. sk.  Bretová, Rychlá – 2. D

                                4. sk.  Boštičková, Malíková  - 3. F


27. února 2018

  • Basketbal – dívky – 8. a 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

6. března 2018

  • Návštěva předškoláků z MŠ Socháňova 9:55 – pracoviště Socháňova, dle pokynů ZŘ Panošové.

7. března 2018

  • Návštěva knihovny, Smíchov – 6. D, zajišťuje pí uč. Zítková.
  • Plavání – 4. C a 4. D,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Plavání – 4. A a 4. B,  5. + 6. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč.  Švarcová a pí uč. Dvořáková.
  • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6.
  • Návštěva předškoláků z MŠ Socháňova 9:55 – pracoviště Socháňova, dle pokynů ZŘ Panošové.

8. března 2018

  • Plavání – 4. A, 4. B - 7. + 8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Výstava – Mumie světa- 7. A, 9. C.  Odchod ze školy v 8:55, zajišťují pí uč. Skácelová a pí uč. Jurečková.
  • Žákovský parlament – 14:00, ve třídě 6. A, zajišťuje pí uč. Drahošová.

9. března 2018

  • Plavání – 4. E, 4. F -  7 + 8. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

12. března 2018

  • Plavání – 4. C, 4. D -  9. + 10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – pohybové hry. Schůzka  - dle pokynů pí uč. Dvořákové, třída 4. B – vedoucí Dvořáková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Dvořáková,  Štěpánová

                                2.sk.   Mevald, Špaleta

                                3. sk.  Durmanová, Siváková

                                4. sk.  Kmínková, Štěpanovská


13. března 2018

  • Návštěva předškoláků z MŠ DUHA 9:00 – pracoviště Laudova, dle pokynů  pí Šparlinkové.

 


14. března 2018

  • Ekocentrum – Podhoubí – 1. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 4. B.

  8:00 –   8:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

  8:55 –   9:40  - 4.D, zajišťuje pí uč. Durmanová.

  9:55 – 10:40  - 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

11:00 – 11:45  - 5. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.

  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  3. D – pí uč. Malenová,

  10:00 -  0. A – pí uč.  Vyjídáková ,

  11:00 -  3. E – pí uč. Štěpánová.


15. března 2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  9. + 10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 5. E.

  8:00 –   8:45 – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

  8:55 –   9:40  - 5.F, zajišťuje p. uč. Mráčková.

  9:55 – 10:40  - 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková.

11:00 – 11:45  - 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  3. C – pí uč. Veselková Hana,

  10:00 -  3. B – pí uč.  Fikejzlová.


16. března 2018

  • Exkurze – Čechova stodola – 1. A, 5. C, zajišťuje pí uč. Bajerová a pí uč. Špaleta.
  • Plavání – 4. E a 4. F,  9 + 10. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 5. C.

  8:00 –   8:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

  8:55 –   9:40  - 5.A, zajišťuje p. uč. Mevald.

  9:55 – 10:40  - 5. D, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

11:00 – 11:45  - 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

 


19. března 2018

  • Plavání – 4. C a 4. D,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • DDM Praha 6, zajišťuje pí uč. Fulínová .
  • Velikonoční dílnička – 2. G, Klamovka, zajišťuje pí uč. Kmínková.
  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

        9:00 -  2. H – pí uč. Srpová,

      10:00 -  1. E – pí uč.  Novotná  Zuzana,

      11:00 -  5. E – pí uč.  Špaleta.

  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – hrátky s angličtinou.
  • Schůzka  - dle pokynů pí uč. Veselkové A., třída 1. C – vedoucí Veselková  Alice. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1. sk.  Špačková,  Malenová – třída 2. D

                                2. sk.  Fikejzlová, Veselková H. – třída  3. B

                                3. sk.  Veselková A., Helclová – 1. C

                                4. sk.  Novotná Z., Srpová - 2. H


Pozor - změna termínu třídních schůzek:

17. dubna  2018 od 18:00  pracoviště Laudova

18. dubna  2018 od 18:00 pracoviště Socháňova.

Třídní důvěrníci – od 17:00.


20. března 2018

  • DDM Praha 6, zajišťuje pí uč. Němcová.
  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. C – pí uč. Odehnalová,

  10:00 -  3. A – pí uč.  Casková.


21. března 2018

  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy,

Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. B – pí uč. Kratochvílová,

  10:00 -  3. B – pí uč.  Dusilová.


22. března2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  11. + 12. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.

23. března 2018

  • Plavání – 4. C a 4. D,  13. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Plavání – 4. E a 4. F,  12. + 13. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Volejbal – 6. A 7. třídy, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Návštěva knihovny KC Průhon – 0. A, 10:00, zajišťuje pí uč. Vyjídáková
  • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

Socháňka: 3. E, 4. C, 5. A, 5. B,  5. C, zajišťují pí uč.   

Štěpánová,pí uč. Klufová, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová a pí uč. Špaleta.

Laudovka: 1. E, 3. F, 3. G, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč.   

Novotná  Zuzana, pí uč. Boštičková, pí uč. Veselá Tereza, pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.


26. března 2018

  • Plavání – 4. C a 4. D,  13. + 14. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – kreativní dílnička.
  • Schůzka  - dle pokynů pí uč. Ježdík Onřichové., třída 5. D – vedoucí Ježdík  Ondřichová  Petra. Akce od  16:00  do 17:00 .

     1. sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 2. B                                 

     2. sk.   Benešová, Odehnalová – třída  2. C                                     

     3. sk.   Ondřichová, Marková –  třída 2. D

                             4. sk.  Vyjídáková,  Soušková -  třída 0. A


27. března 2018

  • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy,

Žalanského ul. (vedle hřbitova):

     9:00 - 1. A – pí uč. Bajerová,

  10:00 -  1. D – pí uč.  Špačková.


28. března 2018

  •      Chtěly  bychom  vám všem, pedagogům  i nepedagogům, bez kterých by škola nefungovala tak, jak má,  moc poděkovat za práci, kterou pro naši školu děláte.  To, že naše škola  naplňuje Komenského citát: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“, je  hlavně zásluha vás, učitelů i ostatních pracovníků.  Přejeme hezký a pohodový den!                                                   

 

        Jarmila Pavlišová, Hana Tenglerová a Olga Panošová

 

  • Fotografování na ročenky:

8:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.

9:00 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Staňková, pí uč. Mrázová, pí uč. Zítková a pí uč. Jurečková. Pořadí tříd dle určení ZŘ!


29. března 2018

  • Velikonoční  prázdniny,  provoz zajišťuje  ZŠ  genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova.

30. března 2018

Velký pátek – státní svátek

2. dubna 2018

Velikonoční pondělí  

3. dubna 2018

  • Poznávací zájezd do Polska, odjezd, zajišťuje pí uč. Němcová.
  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.


4. dubna 2018

  • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6.
  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

                               9:45 – 10:45 – 4. D zajišťuje pí uč. Durmanová.

                             11:00 – 12:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

  • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.   
  • Poznávací zájezd do Polska, návrat, zajišťuje pí uč. Němcová.
uč. Mráčková.

 


6. dubna 2018

  • Filmové představení – Barma, kino Světozor – 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná M., pí uč. Němcová, pí uč. Staňková, pí uč. Mrázová, pí uč. Zítková a pí uč. Jurečková.Odchod ze školy v 8:55, 60 Kč.
  • Plavání – 4. E a 4. F,  13. + 14. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Začíná sběr papíru – budova Laudova.
     

9. dubna 2018

  • Plavání – 4. C a 4. D,  15. + 16. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Prevence:

8:55 – 9:40 – 6. A - 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 9. B – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6. B - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. C – požární prevence, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Autorské čtení – Katarina Fiala – 2. H, 8:55 – 10:40, zajišťuje pí uč. Srpová.

10. dubna 2018

  • Prevence:

8:55 – 9:40 – 6. C - 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 9. D – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6. D - 1. Pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. A – požární prevence, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6. B - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. C– požární prevence, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
  • Nohejbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

11. dubna 2018

  • Divadlo U Hasičů – Čert a Káča – 1. E, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. H, 3. A, 3. C, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Srpová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana.
  • Prevence:

8:55 – 9:40 – 7. A - 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7. B – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. C - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. D - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 


12. dubna 2018

  • Divadlo Glans – O zlatých sušenkách – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Obvodní kolo BiO, kategorie D, zajišťuje pí uč. Krejčová.
  • Plavání – 4. A a 4. B,  15. + 16. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • MAP – filmové představení: Na obranu jídla – 10:00, Sokolovna Řepy – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, zajišťují pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová, pí uč. Krauseová a pí uč. Drahošová.
  • MAP – filmové představení: Na obranu jídla – 16:00, KC Průhon – pro veřejnost.
  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 6. E - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 8. A - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.


13. dubna 2018

  • Plavání – 4. E a 4. F,  15. + 16. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 4. A - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. B – požární ochrana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

0pt'>9:55 – 10:40 – 7. C - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. D - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny. 

  • Konec sběru papíru – 8:00,   budova  Laudova. 


5. dubna 2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  13. + 14. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  

 


16. dubna 2018

  • Plavání – 4. C a 4. D,  17. + 18. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 8. B - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 8. C - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Autorské čtení – Katarina Fiala – 1. E, 8:55 – 10:40, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 1. lekce Neposedné barvičky.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 1. E – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Krauseová,  ve třídě   0. A -  Laudova .  

  • Schůzka s rodiči předškoláků, kteří mají zájem o přijetí do přípravné třídy. Pracoviště Laudova, 16:30. Zajišťují pí řed. Pavlišová, pí Šparlinková a pí uč. Vyjídáková.

17. dubna 2018

  • Japonská škola – školní hřiště Socháňova, 8:45 – 11:00.
  • Plavání – 4. E a 4. F,  18. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Obvodní kolo MO – 6., 7., 8. ročník, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 8. D - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 8. E - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

18. dubna 2018

  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 9. A - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9.B - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
  • Od 19:00 – společenská místnost- schůzka ke studijnímu pobytu ve Skotsku.

19. dubna 2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  17. + 18. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Čarodějná škola – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
  • DDM – Zoo koutek - 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
  • Nohejbal – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Prevence:

9:55 – 10:40 – 9. C - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. D - 1. pomoc, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

  • Vystoupení v Kulturáčku  Bílá Hora, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

20. dubna 2018

  • Plavání – 4. E a 4. F,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

23. dubna 2018

  • Škola v přírodě – Lučkovice, jižní Čechy, odjezd, 3. F, 3. G,  4. E, 5. F, zajišťují  pí uč. Boštičková, pí uč. Veselá T., pí uč. Malíková a pí uč. Mráčková. Návrat  27. 5. 2018.
  • Mc Donaldś Cup, mladší žáci, zajišťuje p. uč. Mevald.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  1. + 2. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Beseda – 21. TL Čáslav, cca 9:00 – 12:00, 7.A, B, C, D, zajišťují vyučující.
  • Obvodní kolo BiO, kategorie C, zajišťuje pí uč. Krejčová.
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 2. lekce Zvířecí kamarádi.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 1. E – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Krauseová,  ve třídě   0. A -  Laudova .  

  •  

24. dubna 2018

  • Plavání – 4. A a 4. B,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  2. + 3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Den Země -  areál ZŠ Jana Wericha. 
  • Mc Donaldś Cup – starší žáci, zajišťuje p. uč. Mevald.

25. dubna 2018

  • Výlet – Staré Hrady – 1. A, 3. E, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Štěpánová.
  • Přednáška  Prales dětem

26. dubna 2018

  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 4. D.

  8:00 –   8:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Durmanová.

  8:55 –   9:40  - 4.B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

  9:55 – 10:40  - 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

11:00 – 11:45  - 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

  • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant.

27. dubna 2018

  • Škola v přírodě – Lučkovice, jižní Čechy, návrat, 3. F, 3. G,  4. E, 5. F, zajišťují  pí uč. Boštičková, pí uč. Veselá T., pí uč. Malíková a pí uč. Mráčková.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 5. C.

  8:00 –   8:45 –  5. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.

  8:55 –   9:40  - 5. A, zajišťuje p. uč. Mevald.

  9:55 – 10:40  - 5. D, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

11:00 – 11:45  - 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

  • Exkurze – vězení Plzeň – 18 žáků 9. tříd.

30. dubna 2018

  • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny.                                

1. května 2018 - státní svátek.

 


2. května 2018

  • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Mc Donaldś Cup, zajišťuje p. uč. Mevald.
  • Basketbal –ukázková hodina při hodině Tv.

      8: 00 –   8: 45 – 2. A, zajišťuje  pí uč. Dusilová,

      9: 55 – 10: 40 – 1. G, zajišťuje pí uč. Vodrážková,

    11: 00 – 11: 45 – 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.


3. května 2018

  • Beseda k exkurzi do vězení – 9. C, od 8:55.
  • Fotografování tříd, cca 8:00. Cena fotografií: třída 30,- Kč, jednotlivec  25,-  Kč, pracoviště Laudova.
  • Obvodní kolo – atletika, 6. – 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Basketbal – ukázková hodina při hodině Tv.

  8: 00 –    8: 45 – 1. D, zajišťuje  pí uč. Dusilová,

  8: 55 –    9: 40 – 2. D, zajišťuje pí uč. Bretová,

  9: 55 –  10: 40 – 3. B, zajišťuje pí uč. Štěpánová,

11: 00 – 11: 45 –  1. A, zajišťuje pí uč. Bajerová,

11: 55 – 12: 40 –  3. D, zajišťuje pí uč. Siváková.


4. května 2018

  • Exkurze – Čechova stodola – 4. A, 4. B, zajišťuje pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
  • Mc Donaldś Cup, zajišťuje p. uč. Mevald.
  • Obvodní kolo – atletika, 8. – 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Natáčení ČT Déčko – 9:00 – 2. C + II. stupeň - knihovna, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Němcová.

7. května 2018

  • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny.  
  • Škola v přírodě –   1. E, 2. H, odjezd,  zajišťují  pí uč. Novotná  Zuzana a pí uč. Srpová. Návrat  11. 5. 2018.

 


8. května 2018 - státní svátek.


9. května 2018

  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

                               9:45 – 10:45 – 4. D zajišťuje pí uč. Durmanová.

                             11:00 – 12:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 4. F.

  8:00 –   8:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

  8:55 –   9:40  - 5.F, zajišťuje p. uč. Mráčková.

  9:55 – 10:40  - 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková.

11:00 – 11:45  - 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

  • Plavání – 3. F a 3. G,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.

10. května 2018

  • Knihovna Řepy – 3. C, 9:00, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.
  • Knihovna Řepy – 2. C, 10:00, zajišťuje pí uč. Odehnalová. Knihovna Řepy – 3. C, 11:00, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.
  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

  • Basketbal – ukázková hodina při hodině Tv.

  8: 55 –    9: 40 – 3. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová,

  9: 55 –  10: 40 – 3. C, zajišťuje pí uč. Siváková,

11: 00 – 11: 45 –  1. B, zajišťuje pí uč. Siváková.


11. května 2018

  • Projektový den: U nás doma na Zemi .
  • Škola v přírodě –   1. E, 2. H, návrat,  zajišťují  pí uč. Novotná  Zuzana a pí uč. Srpová.
  • Knihovna Řepy – 1. A, 9:30, zajišťuje pí uč. Bajerová.

14. května 2018

  • Škola v přírodě – Klučenice Hotel U Jezera, odjezd, 4. F,

5. A, 5. B, 4. F zajišťují  pí uč. Štěpánková, p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. Návrat  18. 5. 2018.
          Třídy dojely na školu v přírodě v pořádku.

  • Plavání – 3 D a 3. E,  4. + 5. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Exkurze 21. TL Čáslav, zajišťuje ZŘ Tenglerová.
  • Přednáška  Antarktida, zajišťuje pí uč. Fulínová, 40 Kč, společenská místnost.
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 3. lekce Psaní jako hraní.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 1. E – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Krauseová,  ve třídě   0. A -  Laudova .  

 


15. května 2018

  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  5. + 6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  3. + 4. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Exkurze Zemědělská univerzita – 1. B, návrat do 13:00, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.
  • Exkurze Národní divadlo – 8.C, odchod v 8:55, zajišťuje pí uč. Novotná Martina.

16. května 2018

  • Divadlo  S + H – Jak s Máničkou šili všichni čerti – 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 3. A, 3. C, zajišťují pí uč. Veselková Alice, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvíloá, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana.

17. května 2018

  • Planetárium – 2. G, odchod 9:00, zajišťuje pí uč. Kmínková.
  • Dopravní soutěž – 5. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
  • Fotografování tříd – II. stupeň + 3. D, 3. E, cca 8:00. Cena fotografií: třída 30,- Kč, jednotlivec  25,-  Kč.

18. května 2018

  • Škola v přírodě – Klučenice Hotel U Jezeray, návrat cca 14:00 – 14:30, 4. F, 5. A, 5. B, zajišťují  pí uč. Štěpánková, p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
  • Výlet Botanicus – 4. C a 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová. Návrat cca 13:00.
  • Basketbal – ukázková hodina při hodině Tv.

  8: 00 –    8: 45 – 2. B, zajišťuje  pí uč. Kratochvílová,

  9: 55 –  10: 40 – 1. E, zajišťuje pí uč. Novotná,

11: 00 – 11: 45 –  1. F, zajišťuje pí uč. Vodrážková.

  • Knihovna Řepy – 1. B, 9:30, zajišťuje pí uč. Veselá.

19. května 2018

  • Studijní pobyt v Anglii, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová, pí zást. Panošová a pí řed. Pavlišová. Návrat 26.5.2018.

21. května 2018

  • Plavání – 3 D a 3. E,  5. + 6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Fotografování tříd – I. stupeň, cca 8:00. Cena fotografií: třída 30,- Kč, jednotlivec  25,-  Kč.
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 4. lekce  Brousek pro tvůj jazýček.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova .  
Studijní pobyt Skotsko: Děti dojeli v pořádku do Skotska. V neděli si prohlédli město Stratford nad Avonou.
                                      Nyní jsou od 9:00 do 12:00 ve škole a odpoledne je plánovaná prohlídka města Edinburgh.

 


22. května 2018

  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  7. + 8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  8. + 9. + 10. lekce.  Odjezd autobusu v 8:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.

23. května 2018

  • Výlet Botanicus – 1. A, 3. E, 5. C a 5. D, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Štěpánová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ježdík Ondřichová. Návrat cca 12:30.
  • Exkurze – Památky Praha – 8. E, zajišťuje pí uč. Paštová.
  • Dopravní hřiště:

                               10:00 –   12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

 


24. května 2018

  • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 4. E,  zajišťuje pí uč. Malíková.
  • Školení prevence – p. uč. Mevald

25. května 2018

  • Akce pro I. stupeň – Socháňka – ORNITA, dle určení ZŘ.
  • Návštěva knihovny, Smíchov – 4. A, 9:00, zajišťuje pí uč. Benešová.
  • Basketbal – ukázková hodina při hodině Tv.

  8: 00 –    8: 45 – 3. F, zajišťuje  pí uč. Boštičková.


26. května 2018

  • Studijní pobyt v Anglii - návrat, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová, pí zást. Panošová a pí řed. Pavlišová.

28. května 2018

  • Plavání – 3 D a 3. E,  8. + 9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 4. A.

  8:00 –   8:45 –  4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

  8:55 –   9:40  - 4.D, zajišťuje pí uč. Durmanová.

  9:55 – 10:40  - 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

11:00 – 11:45  - 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

  • Zážitkový kurz  - 9. B, 9. C, odjezd, zajišťují pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková. Návrat 30. 5. 2018.
  • Škola v přírodě –  Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky  odjezd, 2. A, 2. B,   3. A, 3. C, zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana. Návrat  1. 6. 2018.
  • Beach volejbal – dívky, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Basketbal – ukázková hodina při hodině Tv.

  8: 00 –    8: 45 – 2. G, zajišťuje  pí uč. Kmínková,

  8: 55 –    9: 40 – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková,

  9: 55 –  10: 40 – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 5. lekce  Popletená čísla.

       I. skupina – pí uč. Krauseová, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Durmanová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Alice, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Srpová, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova.

  • Výlet Koněpruské jeskyně – 5. A, 5. B – zajišťuje p uč. Mevald a pí uč. Kalinová

29. května 2018

  • Plavání – 3. F a 3. G,  11. + 12. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  10. + 11. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Návštěva knihovny, Smíchov – 4. B, 9:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 5. A.

  8:00 –   8:45 – 5.A, zajišťuje p. uč. Mevald.

  8:55 –   9:40  - 5.C, zajišťuje pí uč. Špaleta.

  9:55 – 10:40  - 5. D, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

11:00 – 11:45  - 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

  • In line brusle – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Autorské čtení Katarína Fiala – 1. A - 8:55 – 10:40, zajišťuje pí uč. Bajerová.

30. května 2018

  • Zážitkový kurz – 9. B, 9. C, návrat, zajišťují pí uč. Mrázová a  pí uč. Zítková.
  • Výlet –  Safari,  7. B a 7. C, odjezd, zajišťují  pí uč. Mališová a pí uč. Krauseová. Návrat  31. 5. 2018.  
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou: ve třídě 5. F.

  8:00 –   8:45 –  5.F, zajišťuje p. uč. Mráčková.

  8:55 –   9:40  - 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská .

  9:55 – 10:40  - 4. E, zajišťuje pí uč. Malíková.

11:00 – 11:45  - 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.


31. května 2018

  • Výlet –  Safari,  7. B a 7. C, návrat, zajišťují  pí uč. Mališová a pí uč. Krauseová.
  • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant.
  • Den sousedů, spolupráce s Japonskou školou, 14:00 – 15:30, akce ŠD – dle pokynů pí vych. Kotkové.
  • Den pohybu - akce ŠD, 14:00 – 18:00, dle pokynů pí vych. Koderové a pí vych. Kotkové.

1. červena - Mezinárodní den dětí

  • Exkurze – Čechova stodola – 4. C, 4. D, zajišťuje pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Kino Zličín – Sherlock Koumes – 1. C, 2. C, 2. D, 3. B, 4. A, 5. B, 5. D, zajišťují pí uč. Veselková A., pí. uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Bretová, pí uč. Kalinová a pí uč. Ježdík Ondřichová.
  • Kino Anděl – Avengers (film v anglickém jazyce s titulky) – 6. D, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Němcová, pí uč. Staňková, pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.
  • Kino Zličín – Půlnoční láska – 6. C, 6. 7. A, 7. B, 7. C,  7. D, 8. E, 9. D – zajišťují pí. uč. Neubauerová, pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová, pí uč. Krauseová, pí uč. Drahošová, pí uč. Paštová, pí uč. Jurečková
  • Vlastivědná vycházka Prahou – Karel IV. – 4. E a 4. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
  • Ladronka  3. F a 3. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč Veselá Tereza.
  • Sportovní den  1. D a 3. D, zajišťují pí uč. Špačková a pí uč. Malenová.
  • Škola v přírodě – Nepřívěc u Sobotky ,  Hotel Ort, návrat cca 13:00 – 14:00, 2. A, 2. B,   3. A, 3. C, zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana.
  • DDM Borovičky – 1. A, 5. C – zajišťuje pí uč.Bajerová a pí uč. Špaleta
  • Vycházka – 8. A, 8. B – zajišťují pí uč. Fridrichová,  p uč. Maxant
  • Ladronka 6. B, 8. C – zajišťují pí uč. Melichová a pí uč. Novotná
  • Prokopské údolí – 6. A. 6. E – zajišťuje pí. uč. Fulínová a pí uč. Holubová
  • Přírodovědná vycházka – lesopark – 1. F – zajišťuje pí uč. Soušková

2. června 2018

  • M ČR v silovém trojboji. 7:00 – 20:00. Zajišťuje p. Halfar.

4. června 2018

  • Škola v přírodě –  Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky ,odjezd, 2. C, 2. D, 4. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová. Návrat  8. 6. 2018.
  • Výlet  Slunečné údolí – 5. E, odjezd, zajišťuje pí uč. Štěpanovská. Návrat 7. 6. 2018.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  12. + 13. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Beach volejbal – chlapci, zajišťuje pí uč. Siváková.
  • Divadlo Na prádle – Kocour v botách, 5. D, 6. E a 1. F zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Holubová a pí uč. Soušková
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 6. lekce  Z pohádky do pohádky.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Krauseová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova .

5. června 2018

  • Poznávací zájezd do Francie a Švýcarska – 1. skupina, odjezd, zajišťují pí uč. Novotná a pí zást Tenglerová.
  • Výlet – Tábor, Chýňovské jeskyně –  4. B, zajišťuje pí uč.  Dvořáková.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  9. + 10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. D a 3. E,  14. + 15. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  13. + 14. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • NUV – 1. – 2. hodina 1. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.
  • NUV – 3. – 4. hodina 3. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.

6. června 2018

  • Poznávací zájezd do Francie a Švýcarska – 1. skupina, návrat, zajišťují pí uč. Novotná , pí uč. Fridrichová a pí uč. Krauseová.
  • Účast na natáčení animovaného filmu – 3. G, zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.
  • Výlet –  Jizerské hory,  3. B a 3. D, odjezd, zajišťují  pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová. Návrat  7. 6. 2018.  
  • Návštěva knihovny, Smíchov – 4. C, 9:00, zajišťuje pí uč. Klufová.
  • NUV – 1. – 2. hodina 1. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.
  • NUV – 3. – 4. hodina 3. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.
  • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6.
  • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

7. června 2018

  • Výlet Botanicus – 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana.
  • Výlet –  Jizerské hory,  3. B a 3. D, návrat, zajišťují  pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.
  • Výlet  Slunečné údolí – 5. E, návrat, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
  • Divadlo U Hasičů . Princezna se zlatou hvězdou, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
  • Návštěva knihovny, Smíchov – 4. D, 9:00, zajišťuje pí uč. Durmanová.
  • Akce Malíři bez štětce – 1. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
  • Ukázka výcviku psů – 1. D, zajišťuje pí uč. Špačková.
  • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 4. F,  zajišťuje pí uč. Štěpánková.

 


8. června 2018

  • Škola v přírodě – Nepřívěc u Sobotky,  Hotel Ort, 2. C, 2. D, 4. A - návrat cca 13:00 – 14:00,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.
  • Lesní čarování  – 1. A, 3. E, 5. A, 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Štěpánová, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová a pí uč. Špaleta.
  • Výlet Botanicus – 1. D, 2. E, 3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Špačková, pí uč. Helclová, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.
  • Exkurze – katakomby Pražské Jezulátko – 5. B, zajišťuje pí uč. Kalinová

11. června 2018

  • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, odjezd,  1. A a 5. C,  zajišťují  pí uč. Bajerová a pí uč. Špaleta. Návrat  15. 6. 2018.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  16. + 17. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. C, zajišťuje pí uč. Klufová.

                               9:45 – 10:45 – 4. D zajišťuje pí uč.  Durmanová.

                             11:00 – 12:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 7. lekce  Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C    

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova .

12. června 2018

  • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Benešová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Malíková.

                             11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

  • Výlet – Točník - 4. C a 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  11. + 12. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3 D a 3. E,  18. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  15. + 16. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • NUV – 1. – 2. hodina 1. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.
  • NUV – 3. – 4. hodina 3. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.

13. června 2018

  • Poznávací zájezd do Francie a Švýcarska – 2. skupina, odjezd, zajišťují pí zást Tenglerová, pí uč. Drahošová a pí řed. Pavlišová.
  • Výlet –  8. A, 8. B a 8. E, odjezd, zajišťují  pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant a pí uč Paštová. Návrat  15. 6. 2018.
  • NUV – 1. – 2. hodina 1. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.
  • NUV – 3. – 4. hodina 3. C – natáčení hodiny, zajišťuje pí uč. Veselková Alice. 
  • Divadlo na Vinohradech 8. D – 19:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

14. června 2018

  • Poznávací zájezd do Francie a Švýcarska – 2. skupina, návrat, zajišťují pí zást Tenglerová, pí uč. Drahošová a pí řed. Pavlišová.
  • Výlet – Točník- 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka a pí uč. Veselková Alice
  • Stopy Pražského jezulátka, 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
  • Exkurze –Pražský hrad – 4. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

15. června 2018

  • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, návrat cca 13:00 – 14:00,  1. A a 5. C,  zajišťují  pí uč. Bajerová a pí uč. Špaleta.
  • Výlet –  8. A, 8. B a 8. E, návrat, zajišťují  pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant a pí uč Paštová.

18. června 2018

  • Škola v přírodě –  RS Trnávka - Želiv, odjezd,  3. E, 4. B a 5. D,  zajišťují  pí uč. Štěpánová, pí uč. Dvořáková a pí uč. Ježdík Ondřichová.  Návrat  22. 6. 2018.
  • Výlet – Hostivice, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
  • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 8. Lekce. Závěr kurzu.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova .  


19. června 2018

  • Exkurze Včelí společenstvo – 6. B, zajišťuje pí uč. Melichová.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  15., 16., 17. lekce.  Odjezd autobusu v 7:15, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  17. + 18. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Exkurze – Plzeňský prazdroj – 8. D, 9. A, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Staňková.
  • Výlet – Prokopské údolí, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 

20 června 2018

  • Sportovní olympiáda – Lesopark Řepy, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
  • Školení – multikulturní výchova, začátek 14:00 -  25 určených pedagogů, dle pokynů pí  zást. Tenglerové, třída 9. C.

Školní zájezd - Hornorýnské pomezí

Cesta proběhla bez problémů, všichni v pořádku, zatím pěkné počasí.

22. června 2018

  • Škola v přírodě –  RS Trnávka - Želiv, návrat cca 13:00 – 14:00,  3. E, 4. B a 5. D,  zajišťují  pí uč. Štěpánová, pí uč. Dvořáková a pí uč. Ježdík Ondřichová.  
    • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou – letiště Václava Havla, Praha - Ruzyně:  8:30 –  4. A, 4. B, 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Dvořáková, pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
  • Výlet –  Lesopark Cibulka, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

25.června 2018

  • Plavání – 3 D a 3. E,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
  • Finále sportovní her MČ Praha 17 - MŠ, na hřišti ZŠ genpor. Františka Peřiny, 8:00, zajišťují pí uč. Dětinská, pí uč. Siváková a pí uč. Štěpánová.
  • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

26. června 2018

  • Finále sportovní her MČ Praha 17, na hřišti ZŠ genpor. Františka Peřiny, 8:00,  zajišťují pí uč. Dětinská, pí uč. Krauseová, pí uč. Siváková, pí uč. Štěpánová a  pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  18., 19., 20. lekce.  Odjezd autobusu v 7:15, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
  • Plavání – 3. F a 3. G,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
  • Akce 5. D – zábavné odpoledne pro rodiče, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová, 16:00 – 18:00.

28. června 2018

  • Rozloučení 9. ročníků se ZŠ – společenská místnost od 17:00. Akce  i   pro rodiče a veřejnost.

29. června 2018

  • Konec školního roku 2017 / 2018 – 8:00 – 8:45.
  • 0. A – rozloučení v lavicích – akce třídy s rodiči.

Informace k ukončení školního roku 2017 - 2018

25. června 2018

  • Sportovní hry pořádané MČ Praha 17 - Řepy na  našem školním hřišti pro mateřské školy 8:30 - 12:00.
  • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za II. pol. 
  • Konec vyučování:   I. stupeň - 11:45,

                                          II. stupeň - 12:40.


26. června 2018

  • Sportovní hry pořádané MČ Praha 17 - Řepy na  našem školním hřišti pro základní školy 8:30 - 12:30.
  • Konec vyučování:   I. stupeň - 11:45,

                                  II. stupeň - 12:40.


28. června 2018

  • Konec vyučování:   I. stupeň - 11:45,

                                  II. stupeň - 12:40.
    Rozloučení 9. ročníků se ZŠ – společenská místnost od 17:00. Akce  i   pro rodiče a veřejnost. 


29. června 2018

  • Konec školního roku 2017/ 2018– 8:00 – 8:45.
  • 0. A – rozloučení v lavicích – akce třídy s rodiči.
  • 9:00 - před školou akce ÚMČ.

Konec školního roku 2017/ 2018

Vážení rodiče,
v pátek 29. 6. 2018  slavnostně ukončíme školní rok 2017/2018.

Vysvědčení, které si žáci ještě nevyzvednou,si mohou vyzvednout od 2 července 2018 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přejeme klidné prázdniny. Vám rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy.

V pondělí 3 září 2018 se s těšíme na nový školní rok 2018/2019.

 


 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy