logotyp
Login

Řád školního hřiště

Řád školního hřiště
  1. Sportovní areál, který se skládá z hřiště na kopanou, na odbíjenou a atletické běžecké dráhy (dále jen hřiště), má statut veřejně přístupného sportoviště, všichni návštěvníci a uživatelé jsou však povinni řídit se tímto řádem.
  2. Hřiště přednostně slouží dětem, které navštěvuji základní školu (kteroukoli) a pro ně je také jeho užívání vždy zdarma. Dospělí platí vstupné nebo poplatek za pronájem s výjimkou případů, kdy přicházejí jako doprovod dětí (zpravidla rodiče s dětmi). Výši finanční úhrady stanovuje ředitelka školy.
  3. V době školního vyučování a mimoškolní zájmové činnosti, která je školou organizována, je hřiště pro veřejnost uzavřeno. V této době za provoz hřiště a za chování žáků na něm nese odpovědnost vždy příslušný učitel nebo vedoucí zájmového kroužku, případně vychovatelka školní družiny. Ti také odpovídají za dodržování tohoto řádu.
  4. V době hlavní přestávky mohou hřiště využívat všichni žáci školy (pokud není pobyt venku zrušen v důsledku nepříznivých klimatických podmínek). Jsou pňtom povinni dodržovat pravidla, stanovená tímto řádem. Za jejich dodržování nese v této době odpovědnost pedagogický dozor, stanovený rozpisem dozorů.
  5. Ředitelka školy stanovuje dobu, kdy je hřiště veřejně přístupné. V této době za děti na hřišti odpovídá správce hřiště, který je placen školou, a všichni návštěvníci jsou povinni respektovat jeho pokyny. Správce hřiště má přístup k telefonu a může tedy v případě nutnosti přivolat záchrannou službu, policii, hasičský sbor apod. Dále je oprávněn vybírat poplatky za užívání hřiště, přijímat jednorázové rezervace a půjčovat za úplatu sportovní potřeby. Na jakoukoli přijatou částku je povinen vydat potvrzení.
  6. V případě pronájmu hřiště (tj. dlouhodobější rezervaci) je nutné sepsání smlouvy, kterou potvrzuje ředitel školy. Při podpisu smlouvy je dohodnutý způsob finanční úhrady. Nájemce plně odpovídá za to, že osoby, kterým v dohodnuté době umožní na hřiště vstup, budou dodržovat ustanovení tohoto řádu.
  7. Každý návštěvník hřiště je povinen chovat se zde při všech činnostech tak, aby neohrožoval zdraví ostatních ani svoje.
  8. Každý návštěvník hřiště je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval jakékoliv vybavení a zařízení sportovního areálu včetně umělého povrchu hňště a také zeleň v přilehlých prostorách. Dále není dovoleno jezdit v celém areálu na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod. a vodit na hřiště psy. Každý uživatel hřiště je povinen si před vstupem na umělý povrch důkladně očistit obuv.
  9. Na hřiště je vstup povolen pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje úmělý povrch.
  10. V celém areálu platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli psychotropních látek.
  11. Na viditelném místě je vyvěšena provozní doba hřiště, tj. doba určená pro veřejnost (uvedené rozmezí platí pro letní období, v zimě je provoz zkrácen podle světelných podmínek). Milmo tyto hodiny je vstup do oploceného prostoru zakázán.
  12. Správce hřiště je opravněn vykázat z prostoru hřiště osoby, které hrubě porušují tento řád, a to zejména v případech, kdy dochází k ohrožování zdraví návštěvníků nebo k poškozování zařízení a vybavení hřiště nebo okolní zeleně.
  13. Upozornit žáky na možná konkrétní nebezpečí a zajistit soustavnou pomoc při cvičení.
  14. Být vždy na nejexponovanějším místě.
  15. Před zahájením cvičení vždy zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí a pomůcky v pořádku.
 1. Žák(-yně) je povinen(a) dodržovat tyto hlavní zásady
  1. Při provádění školní TV, zájmové TV a jiných pohybových aktivitách se chovat ukázněně a řídit se pokyny učitelů.
  2. Necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplívá z úkolu stanoveného učitelem.
  3. Bez povolení se nevzdalovat z místa cvičení. Nechodit do nářaďovny a šatny.
  4. Mít cvičební úbor a sportovní obuv odpovídající druhu vykonávané činnosti. Do tělocvičny a šatny je zakázán vstup s černou podrážkou.
  5. Při cvičení nenosit prstýnky, náramky, řetízky, hodinky, visací naušnice a jiné předměty, kterými by mohl žák sobě nebo jiným mohl způsobit poranění nebo úraz.
  6. Při cvičení nemít nadprůměrně dlouhé nehty, nenosit dlouhé vlasy padající do obličeje omezující vidění a orientaci. Tyto před cvičením vhodně upravit.
  7. Do tělocvičny je zakázáno nosit a požívat jídlo a pití.
  8. Při cvičení v tělocvičně nesmí mít žák žvýkačku.
  9. Dodržovat zásady správné životasprávy (výživa, vhodný pitný režim, dostatečný spánek).
  10. Na WC jde o přestávce před hodinou, vyjimečně při hodině se souhlasem vyučujícího.
  11. Při tělesné výchově a sportovních hrách dodržovat školní řád a pravidla jednotlivých sportovních disciplín, jednat v duchu fair play. Dbát na bezpečnost a zdraví svoje a druhých. Chovat se tak, aby nezpůsobil zranění sobě nebo spolužákům.
  12. Každé zranění ihned nahlásit k ošetření vyučujícímu.
  13. Necítí-li se žák před, případně během cvičení zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní učitele. Před začátkem cvičení předloží písemnou omluvenku od lékaře, ve vyjimečném případě od rodičů.
  14. Neničit zařízení tělocvičny a nářaďovny, nářadí a cvičební pomůcky. Nesmí sám otvírat okna, rozsvěcet a zhasínat světla. Každou zjištěnou závadu v tělocvičně nebo na cvičebním nářadí a pomůckách nahlásit vyučujícímu. Škodu způsobenou vlastním zaviněním hradí rodiče, případně zákonný zástupce.
  15. Po ukončení hodiny tělocviku a pokynu vyučujícího k ukončení cvičení nebo různých her jsou žáci povinni ihned ukončit cvičení na nářadí i jiné kolektivní hry a nepohazovat cvičebními pomůckami. Nářadí a cvičební pomůcky ihned dle pokynů učitele uklidit a umístit na stanovená místa.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy